Løfter barn og unges stemmer

Løfter barn og unges stemmer

I arbeidet med den nye handlingsplan for deltakelse i fritidsaktiviteter for barn og unge har det vært essensielt å inkludere målgruppa.

Illustrasjon fra rapporten "(U)like muligheter. Illustratør: Flu Hartberg

Målet for regjeringens nye handlingsplan Alle inkludert!  er at alle barn og unge skal ha like muligheter til å delta i kultur-, idrett- og friluftslivsaktiviteter.

Matias Hilmar Iversen - portrett
Kulturtankens direktør Matias Hilmar Iversen

Kulturtanken har på vegne av Kultur- og likestillingsdepartementet (KUD) hatt spesielt ansvar for å løfte barn og unges stemmer inn i handlingsplanen.

En viktig del av oppdraget har vært å utvikle og gjennomføre gode medvirkningsopplegg. Et eget møte med barn og ungdom selv som målgruppe var en sentral del av bestillingen, samt å innhente stemmene til barn og unge som er spesielt utsatt for marginalisering. Vi har samarbeidet bredt med aktører for å få til dette.

– Vårt arbeid har handlet om å gi barn og unge en stemme i utformingen av politikk som vil påvirke deres hverdag, sier Kulturtankens direktør Matias Hilmar Iversen.

– Gjennom tett og godt samarbeid med både barn og ungdom direkte, samt nøkkelorganisasjoner som Norges Idrettsforbund og Norsk Friluftsliv, har vi sikret at handlingsplanen reflekterer de reelle behovene og ønskene til de unge. Dette er essensielt for å bygge et mer inkluderende samfunn hvor alle barn og unge har like muligheter til å delta i kultur-, idretts- og friluftsaktiviteter.

Mange treffpunkter

Innspill fra 1200 barn og ungdom over hele landet danner det empiriske grunnlaget for rapporten.

En digital innspillsside ble opprettet for de mellom 13 og 19 år slik at barn og unge fra hele landet kunne dele sine synspunkter om hvordan få et mer inkluderende fritidstilbud.

Det ble arrangert tre innspillsmøter. Blant annet møttes ungdomsrepresentanter fra hele landet til et fysisk innspillsmøte i Kulturtankens lokaler. Ungdommene utmeislet seks konkrete forslag til hva regjeringen bør gjennomføre for å forbedre kultur, - idretts- og friluftslivsaktiviteter til barn og unge. Kultur-og likestillingsminister Lubna Jaffery deltok også på møtet.

Gruppebilde av ungdommene som deltok på innspillsmøte sammen med kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffery.
Representanter fra fylkeskommunale ungdomsråd samlet til innspillsmøte i januar. Her med kultur- og likestillingsmininsteren.

For å sikre reell medvirkning fra barn og ungdom i arbeidet med handlingsplanen, har vi også hatt tett dialog med målgruppen. Målet var å forstå deres opplevelser og hva som hindrer dem fra å delta, og å komme med forslag til hvordan flere kan bli inkludert.

Funnene fra dette arbeidet er oppsummert i rapporten (U)like muligheter - Barn og unges innspill om betydninger, barrierer og muligheter for deltakelse i kultur-, idretts og friluftslivsaktiviteter.

– Vi har snakket med barn og unge for å forstå deres utfordringer og behov. Deres tilbakemeldinger har vært avgjørende for å utforme konkrete anbefalinger som kan øke deltakelsen og minske forskjellene. Rapporten (U)like muligheter støtter opp under regjeringens handlingsplan og hjelper oss med å gjøre kultur-, idretts- og friluftslivsaktiviteter mer tilgjengelige for alle, sier Kulturtankens direktør Matias Hilmar Iversen.

15 anbefalinger fra barn og ungdom for et mer inkluderende fritidstilbud

 1. Forbedre og utvid økonomiske støtteordninger: Tilpass kontingent og gi støtte til å kunne delta på turer for barn og ungdom fra familier med presset økonomi.
 2. Etabler eller utvid låneordninger for kostbart utstyr.
 3. Forbedre kollektivtilbudet og tilpass tilbudet til fritidsaktiviteter slik at alle kommer seg trygt til og fra fritidsaktiviteten.
 4. Reduser prisen på månedskort eller sørg for gratis transport for barn og ungdom til og fra fritidsaktiviteter.
 5. Forbedre tilbudet for barn og ungdom med funksjonshindringer.
 6. Sørg for universell utforming av alle arenaer der barn og ungdom har aktiviteter.
 7. Opprett en nasjonal eller kommunal oversikt (nettbasert) over alle tilbud. Oversikten må holdes oppdatert.
 8. Utvid og forbedre lavterskeltilbudene. Ungdom trenger steder å bare møtes.
 9. Gi muligheter til videreføring av idrettsaktiviteter gjennom ungdomsårene med hovedfokus på deltakelse og fellesskap, fremfor økt vektlegging av konkurranse. Det bør være valgfritt om man vil delta med intensiv satsing eller bare for lek, trening og samvær.
 10. Rekrutter ledere som ser hele det unge mennesket og forebygger sosialt utenforskap.
 11. Styrk ungdomsmedvirkningen i alle ledd.
 12. Reduser ventelistene i kulturskolene.
 13. Samarbeid med grunnskolene om informasjon og inkludering.
 14. Utvid forsøkene med fritidskort.
 15. Tilby flere faste organiserte aktiviteter i helgene. Hvorfor skjer nesten alt på kveldstid i ukedagene?

Bla i rapporten

Last ned PDF av rapporten (2MB)

Forsiden av rapporten.

Regjeringens handlingsplan Alle inkludert! ble lansert 30. april.

Arrangementet foregikk på Kulturhuset Veitvet, og innebar en storslått markering av det som er et viktig og langvarig arbeid for å sikre at alle barn og unge har tilgang til et fritidstilbud. Alle var velkomne til lanseringen og deltakerne bestod av alt fra tilfeldig forbipasserende til kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffery og barne- og familieminister Kjersti Toppe.

David Tural Mousavi, medlem av ungdommens fylkesråd i Rogaland, fortalte om arbeidet med ungdomsmedvirkning i handlingsplanen, og presenterte deres foreslåtte tiltak.

-Takk for at vi blir involvert. Medvirkning er viktig for resultatet, sa han og avsluttet med en oppfordring til politikerne:

- Håper dere hører på våre forslag!

Fra lanseringen. Fra venstre: Kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffery, Shruti Chowdary Bojedla (UoF) og Ida Skulstad (LNU / Noregs Ungdomslag) fra Kulturtankens ungdomsråd, David Tural Mousavi (Ungdommens Fylkesråd, Rogaland fylkeskommune), Kulturtankens direktør Matias Hilmar Iversen og barne- og familieminister Kjersti Toppe.

Om rapporten (U)like muligheter - Barn og unges innspill om betydninger, barrierer og muligheter for deltakelse i kultur-, idretts og friluftslivsaktiviteter

I KUDs bestilling til Kulturtanken var hovedspørsmålet som var ønskes besvart: «Hva opplever barna selv er de største hindringene for å delta i kultur-, idretts og friluftslivsaktiviteter og opplevelse av kultur?»

Kulturtanken utviklet et eget medvirkningsopplegg for arbeidet med denne rapporten. Metoden bygger på våre tidligere erfaringer med ungdomsmedvirkning, blant annet fra arbeidet med BUSK-rapporten.

Oppdraget har omfattet barn fra seks år og ungdom opp til 19 år, med geografisk spredning fra hele landet. Barn og ungdom som av ulike årsaker kan være særlig utsatt for marginalisering, skulle gis særskilte muligheter til å komme med innspill.

Det har vært gjennomført tre innspillsmøter, møtet i Kulturtankens lokaler med ungdomsrepresentanter var ett av disse.

Mer enn 1200 barn og unge er med i utvalget som danner datagrunnlaget for rapporten.

Rapporten er et samarbeid mellom Kulturtanken, Norges idrettsforbund, Press, AlleMed (som delte innspill fra sine møter i kommune-Norge), Trøndelag fylkeskommune (som delte sin sin store undersøkelse i forbindelse med sin egen handlingsplan) , Norsk Friluftsliv, Redd Barna, KFUK-KFUM, LNU, Ungdom og Fritid, Unge funksjonshemmede, Kulturalliansen, Mental Helse Ungdom og Handikappede Barns Foreldreforening. I tillegg har flere lærere og skoleledere organisert samtaler for oss med elevene sine, og representanter for utsatte grupper har også stilt opp til intervju.

Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor har også overlevert en omfattende kunnskapsoppsummering til KUD om barn og unges deltakelse i organiserte fritidsaktiviteter. Les den her.

Om handlingsplanen «Alle inkludert!»

Alle barn har rett til å delta i fritidsaktiviteter, kunst og kultur, ifølge FNs barnekonvensjon og norsk lov. Selv om de aller fleste barn og unge er innom organiserte fritidsaktiviteter gjennom oppveksten, faller noen utenfor. Faktorer som kjønn, foreldres økonomiske situasjon og sosioøkonomisk status, innvandrerbakgrunn, funksjonshindringer og geografi har betydning for dette.

Formålet med handlingsplanen er at alle skal ha like muligheter til å delta i kultur-, idretts- og friluftslivsaktiviteter.

Handlingsplanen har seks innsatsområder og 43 tiltak. Planen er basert på tilgjengelig forskning og laget etter innspill og dialog med barn og ungdom, organisasjoner, kommuner og fylkeskommuner. Les mer om arbeidet.

Innsatsområder:

 1. Få ned prisene og kostnadsdrivere på aktiviteter.   
 2. Gi god og tilgjengelig informasjon om aktiviteter og tilbud.
 3. Gjøre et større mangfold av tilbud tilgjengelig for flere.
 4. Stimulere til mer samhandling og nye former for samhandling.
 5. Styrke barn og unges stemme og lokal medvirkning i fritids- og kulturaktiviteter.
 6. Få mer kunnskap om sosial ulikhet og effekter av tiltak.

Her kan du lese handlingsplanen

Relaterte artikler

Gruppebilde av ungdommene som deltok på innspillsmøte sammen med kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffery.

Handlingsplan for deltakelse: Lubna Jaffery mottok innspill fra ungdommer

Ungdomsrepresentanter fra hele landet deltar i arbeidet for å styrke barn og unges deltakelse i fritidsaktiviteter.

Shruti Chowdary Bojedla, Shamsa Mohamed-Ali, Lina Husby og Håvard Valstad i Kulturtankens ungdomsråd poserer for fotografen.

Nye medlemmer i Kulturtankens ungdomsråd

Håpar å kunne gjere ein positiv skilnad i arbeidet med kunst og kultur til barn og unge.

En gruppe ungdommer sitter og snakker sammen rundt et bord.

Steng ikke de unge ute

Forslaget til nye fraværsregler i skolen legger opp til at ungdom skal bruke fritiden sin på å engasjere seg politisk. Det skaper fort et skille mellom de som kan delta og de som ikke kan.