Illustrasjonsbilde med rapportforside.

DKS årsrapport 2019

DKS-årsrapporten for 2019 synleggjer det store lokale, regionale og nasjonale engasjementet for å styrkje og vidareutvikle den mangfaldige og varierte ordninga.

Rapporten er basert på talmateriale og skildringar rapportert av fylkeskommunar, direktekommunar og andre kommunar.

– I Noreg har vi den beste ordninga i verda for formidling av kunst og kultur til barn og unge!

Øystein Strand, direktør i Kulturtanken

Påstanden til Kulturtankens direktør, Øystein Strand, viser til Den kulturelle skulesekken (DKS), som neste år fyller 20 år. Kvar finn ein elles ei nasjonal ordning beståande av over 4000 kunstnarar og kulturformidlarar, som når barna og ungdommen i alle landet, uansett bustad og sosiokulturell bakgrunn?

Eit nasjonalt fellesskap

Direktøren er svært fornøgd med å kunne presentere det omfattande arbeidet som blir gjort rundt om i landet.

– Som direktør for Kulturtanken er eg naturlegvis stolt over å ta del i dette viktige arbeidd. Men det er fylkeskommunane og kommunane som har det operative ansvaret for å fylle Den kulturelle skulesekken med innhald, og det er innsatsen deira og arbeid som blir synleggjort i årsrapporten. Ein stor takk blir retta til dei, seier Strand.

At ordninga omfattar mange, er det ingen tvil om.

– Dedikerte kunstnarar og kulturarbeidarar, lærarar og skuleleiarar, og dessutan byråkratar på alle forvaltningsnivå i både kultur- og skulesektoren, utgjer saman den unike krafta i denne ordninga som i 2019 har gitt landets 823 245 elevar to og ein halv million unike kunstmøte fulle av opplevingar, refleksjon og læring, seier direktøren. Han håpar at flest mogleg tek seg tid til å lese rapporten.

Ei populær ordning

Årsrapporten viser at varigheita på kunstmøta aukar, og at stadig fleire skuleelevar er aktive og medskapande under aktivitetane. Denne utviklinga er heilt i tråd med behovet til skulen og ønskjer. I tillegg deltek mange elevar i programmering av DKS-produksjonar, noko som er viktig for å utvikle ordninga og elevars kvalitative oppleving og forståing av kunstuttrykk.

Omsetninga har aldri vore høgare. 548 millionar kroner seier noko om betydninga av ordninga, også i næringspolitisk forstand. DKS sysselset nær 300 stillingar innan skule, kommunar og fylkeskommunar.

Det er verd å nemne at talet på samiske arrangement aukar, det blir satsa på mangfaldig bruk av digitale teknologiar, lik kjønnsfordeling blant utøvarane, nasjonale visningsarenaer for alle kunstuttrykka med meir.

Saman sørgjer vi for at skulen blir ein arena for kunst og kultur som gir alle barn og unge opplevingar for livet!