Rapport: Barn og unges kulturbruk

Rapport: Barn og unges kulturbruk

På oppdrag fra Kulturtanken har Telemarksforsking gjennomført en kunnskapsgjennomgang av barn og unges kulturbruk.

Sammendrag

Kunnskapsgjennomgangen viser at vi har kunnskap om hvordan barn og unge bruker offentlige kulturtilbud og hvordan dette har endret seg, hvordan barn og unge bruker tradisjonelle medier, tidsbruk knyttet til kultur og medier, og vi har noe kunnskap om hva som hemmer og fremmer bruk av kulturtilbud.

Kunnskapsgjennomgangen viser at vi særlig mangler kunnskap om den nye digitale kulturbruken og i særdeleshet egeninitierte aktiviteter rundt denne, hvordan minoriteters kulturbruk sammenfaller med og skiller seg fra majoritetens kulturbruk og hva barn og unge opplever som relevant og av høy kvalitet.

Kunnskapsgjennomgangen viser at det er få studier som anlegger kritiske perspektiver, eller som har en mer antropologisk/etnografisk inngang til tematikken. Kunnskapsgjennomgangen viser at dagens statistiske kategorier ikke er oppdatert med tanke på barn og unges kultur- og mediebruk, blant annet er skillet mellom kultur og medier lite tidsriktig.

Kunnskapsgjennomgangen viser at det er viktig å utvikle metoder for å involvere barn og unge i selve kunnskapsproduksjonen.