4 millioner til integrering av barne- og ungdomskultur i kommunal planlegging

4 millioner til integrering av barne- og ungdomskultur i kommunal planlegging

15 kommuner mottar til sammen fire millioner til pilotprosjekter.

Illustrasjonsbilde: NTB

– En satsing på barne- og ungdomskultur er en investering i gode oppvekstmiljø for barn og unge. Kultur bidrar til å vekke nysgjerrigheten og fantasien hos den enkelte, samtidig som den skaper levende og inkluderende lokalsamfunn, sier kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen.

Anette Trettebergstuen - portrett
Kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen. Foto: NTB Kommunikasjon/Statsministerens kontor

I budsjettet for 2021 er det avsatt fire millioner til pilotprosjekter for å utvikle modeller for inkludering av barne- og ungdomskultur i kommunal planlegging, jf. Prop. 1S (2020-2021) og Meld. St. 18 (2020-2021Oppleve, skape, dele. Kunst og kultur for, med og av barn og unge.

Kulturtanken samarbeider med KS, Norsk kulturskoleråd og Norsk kulturforum om innretting av ordningen.

– Disse pilotene kan styrke struktur, medvirkning og planmessighet i kommunene. Det igjen kan føre til gode, tilgjengelige og relevante kulturaktiviteter for barn og unge, påpeker Kulturtankens direktør Øystein Strand.

Målet med ordningen er å bidra til en bedre koordinert lokal kultursektor ved økt samarbeid mellom ulike aktører, og utvikling av gode møteplasser for deltakelse og inkludering. I tillegg er lokale og regionale planer en viktig og sentral del av de nasjonale føringene og prioriteringene på kulturfeltet.

Kommuner som ønsker å utvikle modeller for samarbeid og samskaping der barne- og ungdomskultur inngår i kommunal planlegging, har søkt om tilskudd.

Ved søknadsfristens utløp var det kommet inn 37 søknader fra 36 kommuner. 15 søkere får tilskudd. Tildelte midler varierer fra 237 000 kroner til 274 000 kroner.

Strand understreker at kommuner landet rundt sendte inn sterke søknader.

– Vi har sett etter helhet og bredde i aktørbildet, og har blant annet vektlagt graden av barn og unges medvirkning i utvelgelsesprosessen, sier Strand.

– Kommunenes innsats er kjempeviktig for at barn og unge skal få tilgang til kunst og kultur, uavhengig av hvem de er, og hvor de bor. Samtidig er det helt avgjørende at barn og unge selv er med på å bestemme, slik at vi får et kulturtilbud som både er åpent, inkluderende og mangfoldig, avslutter kultur- og likestillingsministeren.

Oversikt over de 15 kommunene som får tilskudd:

(Lenke til Excel-dokument) (Lenke til PDF)

Fakta om tilskuddsordningen

  • Ordningen skal gi tilskudd til kommuner som ønsker å utvikle modeller for samarbeid og samskaping der barne- og ungdomskultur inngår i kommunal planlegging.
  • I Meld. St. 18 (2020–2021) Oppleve, skape, dele — Kunst og kultur for, med og av barn og unge trekkes spesielt kulturskolen frem som en viktig aktør i dette arbeidet.
  • Kunnskapsutvikling og erfaringsdeling er viktig i pilotprosjektet. Modeller og erfaringer fra kommunenes arbeid i piloten, konkrete planer som lages og de prosesser som leder frem til dette må dokumenteres og kunne deles med andre. Dermed kommer resultater og erfaringer flere til gode.
  • I løpet av prosjektperioden vil Kulturtanken i samarbeid med KS, NOKU og Norsk Kulturskoleråd legge til rette for delings- og kompetansearenaer for tilskuddsmottakerne.
  • En avsluttende delingsarena arrangeres i 2023.

Relaterte artikler

Foreslår 12,6 millioner til inkludering i kulturliv

I statsbudsjettet for 2022 foreslår regjeringen en betydelig økning for tilskuddsordningen «Inkludering i kulturliv», som forvaltes av Kulturtanken. – Veldig gledelig, sier direktør Øystein Strand.

Satser på barne- og ungdomskultur i kommunen

Fire millioner kroner avsettes til et pilotprosjekt for å integrere barne- og ungdomskultur i kommunal planlegging.

Oppleve, skape, dele

Historiens første stortingsmelding om barne- og ungdomskultur er lagt fram.