Fotokollasj av ulike barn og unge som driver med kulturelle aktiviteter. I sentrum av kollasjen står teksten "Ung Kultur styrker fremtids Norge"

Barne- og ungdomskultur i fokus på Arendalsuka

Digital innovasjon og deltagelse i barne- og ungdomskultur blant temaene.

Under Arendalsuka samarbeider NOKU, Norsk Kulturskoleråd, Kulturtanken, UKM og Ungdom og fritid om å sette fokus på barn og unges kultur- og fritidsstilbud.

I år løftes to tema øverst på agendaen:

Barn og unges deltagelse i kultur- og fritidstilbudet

Barn og unges deltagelse i kultur-, idretts- og fritidsaktiviteter er skjevt fordelt – og forskjellen øker.

Derfor satte regjeringen av ti millioner kroner på statsbudsjettet for 2024 til tiltak for at flere får delta i de viktige felleskapene som kulturen, idretten og frivilligheten gir.

Handlingsplan for deltagelse leveres før sommeren og nå skal tiltakene settes ut i livet.

Hvor går veien videre? Hvordan lykkes vi med å gjennomføre planene? Hvordan får vi alle barn og unge med i kultur-, idretts- og fritidsaktiviteter?

Vi inviterer politikere, organisasjonsliv og barn og unge til en diskusjon om veien videre for å skape et mer inkluderende tilbud.(

Arrangementet foregår på Kulturkammeret (Kraftverket scene) tirsdag 13.august.

Elever rekker opp hånden under en DKS-forestilling
Barn og unges deltagelse i kultur- og fritidstilbud blir et hovedtema under Arendalsuka.

Digital innovasjon i barne- og ungdomskultur

Det gjøres mye godt innovasjonsarbeid i kultursektoren. Vi inviterer til fagfrokost om digital innovasjon i kulturlivet.

Her presenteres ulike prosjekter, og vi diskuterer hvordan de harmonerer med behovene barn og unge melder om.

  • Satser vi på riktige hester når nybrottsarbeidet gjennomføres og hvilken effekt får vi ut av dem?
  • Hvilke politiske ambisjoner finnes for å «modernisere» og digitalisere kultur- og fritidstilbudet?
  • Og hva mener barn og unge om arbeidet som gjøres for å forsterke og videreutvikle det digitale kulturtilbudet?

Arrangementet foregår på Kulturkammeret (Kraftverket scene) onsdag 14.august.

Bilde av kulturhuset Kulturkammeret i Arendal
Kulturkammeret midt i Arendal sentrum er arena for en rekke arrangementer om barne- og ungdomskultur under Arendalsuka.

KI, tilgjengelige møteplasser og direkte podkast

I tillegg til de to nevnte arrangementene setter vi også fokus på kunstig intelligens og viktigheten av tilgjengelige møteplasser.

I år, som i fjor, samler vi dessuten lederne i nettverket for barne- og ungdomskultur for å gjøre opp status og trekke hovedlinjene fra Arendalsuka.

  • Hvilke diskusjoner har det vært mest fart i?
  • Hvilke prosjekter og satsinger er de viktigste for å skape et enda bedre tilbud til barn og unge?
  • Hva blir de viktigste temaene for Arendalsuka i 2025?
  • Kommer regjeringens handlingsplan for deltagelse til å minske forskjellene på kultur-deltagelse?

Med lave skuldre og løs snipp diskuterer vi oss gjennom Arendalsuka 2024 og trekker linjene inn i vårt videre, felles, arbeid for å bedre kunst og kulturtilbudet til barn og unge i hele Norge.

De ulike arrangementene legges til i denne oversikten når tidspunktene er avklart.

Oversikt over arrangementene (oppdateres):

Tirsdag 13.august

10:30 - 12:00: Faglunsj om barn og unges deltagelse i kulturlivet.

Det serveres lunsj til påmeldte mellom 11:30 - 12:00.

17:30 - 21:00: Nettverksmiddag og sosial samling (for inviterte).

Onsdag 14.august

10:00 - 11:30: Faglunsj om digital innovasjon i barne- og ungdomskultur.

Det serveres lunsj til påmeldte mellom 11:00 - 11:30.

12:00 - 13:00: Tilgjengelige møteplasser for barn og unge.

14:00 - 14:45: Kulturskolerrådet og KI: Bridging the gap.

15:00 - 15:30: Dataspillkultur.no.

16:00 - 17:00: «Kulturkameratene oppsummerer» - direkte podkast fra Arendalsuka.

Om samarbeidspartene på Arendalsuka

Kulturtanken er en statlig fagetat for kunst og kultur til barn og unge, underlagt Kultur- og likestillingsdepartementet. Etaten har det nasjonale ansvaret for DKS, der alle skoleelever i landet møter profesjonell kunst og kultur. Kulturtanken forvalter flere oppdrag og ordninger som skal modernisere og utvikle barne- og ungdomskulturfeltet og forbedre mulighetene for barn og unges deltakelse i kulturlivet.

NOKU er en nasjonal interesse- og kompetanseorganisasjon for den lokale kultursektoren. Medlemmene i NOKU er primært kommuner og fylkeskommuner som sammen danner et landsdekkende kompetansenettverk bestående av lokale og regionale kulturledere, kulturpolitikere og kulturfaglig ansatte i kommunal sektor.

Norsk kulturskoleråd er en nasjonal organisasjon for kulturskoleutvikling eid av kommunene, og med finansiering blant annet over Kunnskapsdepartementets budsjett. Opplæringsloven pålegger alle kommuner i Norge å ha et kulturskoletilbud. Som lokalt ressurssenter skal kulturskolen også medvirke til å styrke kulturell kompetanse og utfoldelse i lokalsamfunnet gjennom forpliktende samarbeid med skole -, kultur-, fritids- og helsesektoren.

UKM Norge er en utviklings- og koordineringsaktør for Ung kultur møtes, finansiert av Kultur- og likestillingsdepartementet. UKM er landsdekkende, forankret i kommuner og fylker; en møteplass som omfatter alle kulturuttrykk, der egenaktivitet og mestring står i fokus, og der ungdom er aktive i alle prosesser. Samordning, medvirkning, digitalt ungdomsarbeid og datakultur er hovedsatsingsområder.

Ungdom og Fritid (UoF) er en demokratisk barne- og ungdomsorganisasjon for brukere, frivillige og ansatte i fritidsklubber, ungdomshus og åpne møteplasser. Fritidsklubbene er landets nest største fritidsarena for barn og unge. De utgjør et helårs kulturtilbud både som øvingssted og visningsarena, og kjennetegnes av at ungdom utvikler og skaper kulturuttrykk på egne premisser. UoF fordeler frifondsmidler fra Kultur- og likestillingsdepartementet.

Les også om samarbeidsavtalen mellom Norsk kulturskuleråd, UKM og Ungdom og Fritid og Kulturtanken.

Les også:

Gruppebilde av ungdommene som deltok på innspillsmøte sammen med kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffery.

Handlingsplan for deltakelse: Lubna Jaffery mottok innspill fra ungdommer

Ungdomsrepresentanter fra hele landet deltar i arbeidet for å styrke barn og unges deltakelse i fritidsaktiviteter.