Kulturtankens årsrapport 2020

Kulturtankens årsrapport 2020

Sammenstilling av Kulturtankens aktiviteter og resultater i 2020, inkludert årsregnskap og vurdering av framtidsutsikter.

Sammendrag

I 2020, som i tidligere år, har Kulturtanken vektlagt effektivisering og god ressursutnyttelse for å kunne tilføre mest mulig av våre midler til kjerneaktiviteter. Antall årsverk har gått ned fra 45 i 2017 til 40,35 ved utgangen av 2020. Lavere bemanning har frigjortmidler til å løse nye oppgaver, som skyløsninger innenfor arkiv og IT, videreutvikling av DKS-portalen og investering i ny teknologi for utvikling av Kunstlab.

Pandemien har i 2020 medført avlysninger av flere planlagte arrangementer og besparelser som følge av blant annet lavere reisekostnader. Innsparte midler er kanalisert inn i nye samarbeidsprosjekter med fylkeskommunene om utvikling av nye produksjoner i DKS, som vil materialiseres i 2021.

Vi vil takke alle våre samarbeidspartnere for innsats, fleksibilitet og godt samarbeid i unntaksåret 2020.

(Utdrag fra leders beretning.)