Skip to main content
Dragehode på langhuset på Stiklastadir

Veileder for kommunekontakter i Trøndelag fylkeskommune

Her finner du en oversikt over kommunekontaktens ansvarsområder og oppgaver, samt nyttig informasjon om Den kulturelle skolesekken.

Dragehode på langhuset på Stiklastadir.

Mandatet for Den kulturelle skolesekken (DKS) er vedtatt av Stortinget, og målet er å gi barn og unge et profesjonelt kunst- og kulturtilbud av høy kvalitet. Det skal også bidra til barn og unges danning og utdanning. Videre heter det at kulturtilbudet skal oppleves som relevant og representere et mangfold av tilbud og utøvere.

Om den kulturelle skolesekken

DKS-portalen

Kommunekontaktens roller og oppgaver

1.OM DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN

tre gutter ser på noe og smiler. De har på seg hansker og blå plastforkleder. Den ene gutten holder et fiskeøye

Bilde fra visning av produksjonen «Kjærlighet til havet» på SPOR - visningsarena for kulturarv i DKS i 2022.

2.DKS-PORTALEN - NAVET I DKS-ARBEIDET

Lær å bruke portalen!

Alle som er involvert i DKS må lære å bruke DKS-portalen.

Kommunekontakten har rollene som både planlegger og ansvarlig i portalen, og har ansvar for at det til enhver tid ligger riktig informasjon om kommunen og skolene i portalen. Når det står at «kommunen har ansvar for», er det kommunekontakten som har ansvar.

Du må gi kulturkontaktene nødvendig opplæring slik at de legger inn riktige opplysninger om sin skole i portalen. Kulturkontaktene må legge inn og oppdatere elevtall, timeplaner, arenaer og annen skoleinfo i portalen. Turnéleggerne i fylkeskommunen kjenner ikke skolenes timeplaner, og kan ikke ta hensyn til disse når de planlegger tidspunkt for hendelsene på skolene dersom ikke dette ligger i portalen.  

Sørg for at det alltid ligger riktig kontaktinformasjon om kulturkontaktene i portalen, da disse får mailer og viktige beskjeder fra DKS planleggere om produksjoner som kommer til skolene.

3. Kommunekontaktens rolle og oppgaver gjennom året

For at DKS skal fungere godt er du som kommunekontakt svært viktig! Din faglige ekspertise, engasjement, kjennskap til kommunen og evne til å koordinere arbeidet er vesentlig for hvordan DKS fungerer i din kommune.

Trøndelag fylkeskommune har utviklet et digitalt kurs for elevarrangører/elevverter.

Tilbud mottas for neste skoleår

Fra 15. august til 1. oktober er det åpent for å søke inn produksjoner for neste skoleår i portalen. Disse kan du følge opp på våren når du planlegger programmet for neste skoleår.

Rapportering

I begynnelsen av februar skal du rapportere på bruken av spillemidlene for forrige kalenderår i portalen. Rapporten skal godkjennes av fylkeskommunen.

Vederlag for bruk av verk i DKS

Kulturtanken har inngått avtaler på vegne av fylkeskommuner og kommuner i hele DKS-ordningen med Kopinor, TONO og BONO. Avtalene definerer rettigheter og vilkår for bruk av litteratur, musikk og visuell kunst i ordningen.

Les om avtalen med Kopinor

Les om avtalen med TONO

Les om avtalen med BONO

Programslipp fra fylkeskommunen

Det fylkeskommunale programmet lanseres i mars/april slik at man i kommunene vet hva man får fra fylkeskommunen før man programmerer lokalt. Det gir mulighet til å se fylkeskommunenes og kommunenes program i sammenheng.

Kommunenes programmering

Utvelgelse av kommunens lokale program.

  • Programmeringen bør skjer i april og mai.
  • Juni er frist for plan for neste skoleår og publisering av programmet i DKS-portalen.

Som kommunekontakt har du det faglige ansvaret for programmet i din kommune. Det er viktig at du gjør deg kjent med hvilke kunstneriske og kulturelle krefter som fins i kommunen, slik at du vet hvem som kan bidra. Det er også mulig å hente inn utøvere utenfra. Du må kjenne målene for DKS og sikre at tilbudene i kommunen har høy kvalitet og er relevante for elevene.

Sett deg inn i fylkeskommunenes program slik at du kan ivareta helheten i tilbudet. Dersom du lurer på noe, kan du ta kontakt med de som jobber med DKS i fylkeskommunen.

På dks.no kan elever og lærere finne sitt tilbud for kommende skoleår.

Seks kunst- og kulturuttrykk i DKS

Tilbudet i DKS skal være av høy kvalitet, og vise hele bredden av de seks kunst- og kulturuttrykkene: film, kulturarv, litteratur, musikk, scenekunst og visuell kunst. Det finnes nasjonale, regionale og lokale aktører som tilbyr produksjoner til DKS i fylkeskommuner og kommuner.

«Hyllest til Chuck Berry» er en av DKS-produksjonene som tilbys elever i Trøndelag i skoleåret 2022/23.

Elevmedvirkning

Medvirkning fra barn og unge skal vektlegges i alle deler av DKS-ordningen, jmf. Meld. St. nr 18 (2020-21) Oppleve, skape, dele - Kunst og kultur for, med og av barn og unge. Kulturtanken har flere prosjekter som omhandler medvirkning.

Utøvere i DKS

DKS er landets største oppdragsgiver for profesjonelle kunst- og kulturformidlere. Det er lurt å sette seg inn i hvilke utøvere som kommer til kommunen eller nabokommunene gjennom fylkestilbudet i løpet av året. Kanskje kan de gjøre andre oppdrag når de først er i nærheten?

Fylkeskommunen dekker allerede ordinært dagshonorar for DKS-oppdraget, reise, diett og opphold, så det trengs bare et ekstra honorar for det ekstra oppdraget.

Informasjon til utøvere i DKS finner du her.

Når programmet er valgt ut har du ansvar for å

  • lage avtaler med utøverne
  • finne egnede lokaler (i samarbeid med fylkeskommunen på dens program)
  • samarbeide med skolen, slik at det ved behov sikres at det bestilles busser til arenaer utenfor skolen
  • sørge for at busselskapene har riktig fakturainformasjon. For buss til fylkeskommunale produksjoner skal faktura sendes fylkeskommunen. For buss til lokale produksjoner skal faktura sendes til kommunen/skolen

Oppfølging fram mot gjennomføring av programmene

  • Ha møter med kulturkontakter og rektorer.
  • Følg opp skolene.

Merk at skolen er arrangør når tilbudet skjer på skolen. Kommunekontakt er arrangør når arrangementet skjer utenfor skolen, om ikke annet er avtalt.

Her er samarbeidsavtalen om DKS i Trøndelag mellom kommunene og Trøndelag fylkeskommune . Avtalen gir en praktisk oppsummering av kommunens og fylkeskommunens ansvarsområder, samt kommunekontaktens oppgaver.

Takk for din viktige rolle i DKS-ordningen!

Her kan du laste ned veilederen (PDF / 4 MB)

Her kan du bla gjennom veilederen: