Kronikk: Hvis barn og unge får bestemme!

Kronikk: Hvis barn og unge får bestemme!

KRONIKK

KRONIKK

Hvis barn og unge får bestemme, …

Lin Marie Holvik, direktør i Kulturtanken og Jo Morten Weider, prosjektleder BUSK

…da vil barn og unge ha gode kulturtilbud til alle, uavhengig av foreldrenes betalingsevne, lange avstander, sosial og kulturell bakgrunn eller funksjonsevne. De vil i tillegg gjerne være med og bestemme utformingen av kulturtilbud der de er målgruppen.

Det kommer frem i rapporten “Barn og unges stemmer – kunst og kultur” (BUSK, Kulturtanken 2019). Her har vi samlet innspill fra over tusen barn og unge mellom 3 – 19 år til tidenes første Stortingsmelding om barne- og ungdomskultur. Rapporten oppsummerer innspillene i 23 konkrete tiltak for å styrke kunst- og kulturtilbudet til barn og unge. Tiltakene og ideene kommer fra de unge selv.

Våren 2019 reiste Kulturtanken landet rundt, fra Tana i Nord til Kristiansand i sør, for å snakke nettopp med barn og unge på skoler og i barnehager, på festivaler og arrangementer. Vi har samarbeidet med en rekke organisasjoner, etater, fylker og kommuner for å sikre et rikt mangfold av innspill fra forskjellige deler av barne- og ungdomsbefolkningen.

Kunst- og kulturopplevelsene vi har fått beskrevet, skjer både hjemme, på skolen, i frivillig regi, i offentlige og private kunst- og kulturinstitusjoner og på nett.

Sosiale felleskap for barn og unge i alle aldre
“Det er bra å male. Det er bra inni meg fordi hodet mitt maler inni meg. Hjernen maler når jeg maler” sier en gutt på 5 år. Det gjør inntrykk å høre på barn og unge fortelle hvor viktig kunst og kultur er i deres liv. Gjennom kunst og kultur opplever også de minste barna mestring og anerkjennelse, sosiale felleskap og glede over å uttrykke seg akkurat slik de selv ønsker. 

Digitale plattformer beskrives som viktige kilder til opplevelser, skapende aktiviteter og sosiale møteplasser. "LAN er jo definisjonen på å samle folk, man spiller hele natta. LAN er for alle, alle kan komme” skriver gutt 17, og viser til datatreff der de unge spiller, skaper, deler og chatter.

Det er viktig for barn og unge at vi voksne bygger opp kompetanse og anerkjenner deres nye kulturuttrykk. De er en del av deres sosiale liv, identitet og et viktig rom for ytring.

Økonomi og lange avstander hindrer deltagelse
Gjennom samtaler medbarn og unge har vi også kartlagt deres frustrasjon rundt det som oppleves som barrierer for deltagelse. Noen føler seg ekskludert fra enkelte deler av kulturlivet, som regel på bakgrunn av forhold de ikke har mulighet til å påvirke selv. Vi har blant annet fått fortellinger om hvordan nedsatt funksjonsevne, foreldrenes manglende betalingsevne og lange geografiske avstander kan forårsake at de ikke kan delta i kulturlivet på lik linje med andre.

De ekskluderingsmekanismene som her er i spill, er ofte del av større samfunnsstrukturer som ikke kan spores tilbake til kulturlivet alene. Et bedre og billigere kollektivtilbud i distriktene, mer universell utforming og mindre barnefattigdom er det ingen enkle løsninger for, men det er definitivt perspektiver for politikkutformingen for fremtiden, også kulturpolitikken.

Nærmiljø viktig
“Jeg vil bare minne om at barn ikke er så glad i å reise langt for aktiviteter. Alle barn burde ha et godt utvalg av forskjellige aktiviteter i nærmiljøet”, skriver en jente på 11 år.

Trygge, gratis møteplasser i nærmiljøet er viktig for barn og unge. En ungdom skriver “Husk å også få til mer kulturtilbud på bygda. Bønder vil også bli kunstnere!” Det er klar melding fra de unge selv om et behov for å styrke det lokale kulturtilbudet en rekke steder i landet.

Skolen som arena for kunst og kultur
Skolener en viktig fellesarena for barn og unge, den når ut til alle. Den kulturelle skolesekken (DKS) er et tilbud mange setter pris på og ønsker mer av. Men de vil også gjerne påvirke tilbudet og sikre at det treffer riktig. “Vi vil at DKS skal tilpasses hvilket trinn som ser på”, skriver en elev (12).

Kulturtanken har det nasjonale ansvaret for DKS-ordningen og skal bidra til at barn og unge får mer påvirkning på tilbudet, blant annet gjennom utvikling av nye tilbakemeldingsverktøy for elevene i skolen.

Vil delta og bestemme
«Voksne liker å se på. Barn liker å gjøre», sier jente 10 år. Omtrent alle vi har snakket med etterlyser mer medvirkning og eierskap til kulturtilbudet. Barn og unge vil i større grad bli spurt om hva de liker å gjøre og hvordan kunst og kulturaktiviteter bør organiseres. De retter en klar oppfordring til voksensamfunnet; gjør terskelen for medvirkning og deltagelse lavere og bredden på tilbudet større. Takk til alle dere barn og ungdommer som har bidratt med viktige innspill. I disse dager sender vi rapporten til store og små som har bidratt i arbeidet.

Barn og unge skal være med å bestemme, lytt derfor til barn og unges stemmer om kunst og kultur.

Fakta

Arbeidet med innspillene til BUSK-rapporten er gjort i samarbeid med en rekke lokale, regionale og nasjonale aktører.

BUSK-rapporten er utarbeidet av Kulturtanken på oppdrag fra Kulturdepartementet, og skal inngå i stortingsmelding om barne- og ungdomskultur som kommer høsten 2020.

Her kan du lese hele rapporten med 23 tiltak foreslått av barn og unge

Kronikken har stått på trykk i Dagsavisen, Rogalands avis, Romsdals budstikke og Folkebladet