to unge kvinner står foran en container som er spraylakkert

Mykje meir enn ein skeiv kunstfestival

Wunderkammer 2022 er eit av mange prosjekt som har fått støtte av tilskotsordninga «Inkludering i kulturliv».

Hege Skundberg og Marlen Flatsetø er kunstnere og frivillige på Wunderkammer 2022. Foto: Marte Glanville/Kulturtanken

Festivalsjef Frederick Nathanael ønskjer å skape ein arena der generasjonar møtest, haldningar blir endra og der enkeltmenneske kjenner seg sett og stadfesta.

– Det bles ein ekstremistisk vind over verda. Vi ser at haldningar til skeive går feil veg og at terskelen for hatefulle ytringar har blitt lågare. Det harde ordskiftet bygde seg opp til terrorangrepet som skjedde her i Oslo i sommar. No satsar vi storstilt på ungdom, dei er nøkkelen til endring. Det hastar! seier Nathanael engasjert.

I tillegg til å vere festivalsjef er han styreleiar for organisasjonen Pride Art, som arrangerer det som har blitt Europas største skeive kunstfestival.

Frederick Nathanael - portrett
– Nokre gonger må ein sprengje taket, ikkje berre løfte det! Vi driv med radikal inkludering og går langt for å få folk inn. Vi nærmast ber dei over terskelen, fortel Frederick Nathanael .

Wunderkammer 2022 er tverrkunstnerisk og viser breidda i skeiv samtidskunst og kunsthistorie. 600 kunstverk av 160 kunstnarar, som samla har bakgrunn frå rundt 25 land, blir stilt ut på DOGA i Oslo.

I tillegg blir eit fullpakka kulturelt program tilbode. Kulturkirken Jakob er i år ein del av festivalen, som ein arena for aktivitetar for barnefamiliar og ungdom.

– Støtta frå Kulturtanken og andre tilskotsordningar betyr at vi har kunna gå vekk frå å bruke partytelt der det lukta heroin og utstyr var træsha når vi kom om morgonen. No som vi kan tilby arrangement for denne målgruppa i Kulturkirken Jakob, så kjenner barn og unge seg viktige, ikkje tilsidesett, poengterer festivalsjefen.

Kunst og det å uttrykkje seg er ein del av det å vere menneske.

Frederick Nathanael

I tillegg til eigne arrangement for barnefamiliar og ungdom, samarbeider festivalen med fleire Osloskoler om guida omvisningar, kunstnarmøte og deltaking i felles kunstprosjekt.

I 2022 har Pride Art arrangert over ti utstillingar på museum og galleri, blant dei Stiklestad Nasjonale Kultursenter, der Olsokutstillingen «Queer Spirit» på oppmoding av Trøndelag fylkeskommune blei utvida med ein månad så elevar kunne delta i formidlingstilbodet.

– Kunst gir ein inngang til å snakke om det som kan vere vanskeleg for lærarar å ta tak i, som skjellsord eller skam. Gjennom kunst tek vi brodden av så mykje som er tabubelagde. Lærarar elskar det!

Barn sitter på gulvet foran en mann som spiller gitar og en dame som spiller saksofon.
Frå Barnas kulturdag søndag 9. oktober. Foto: Kristin Linnea Backe

Avmystifiserer skeive

Mange frivillige kunstnarane, som Nathanael omtaler som «skeive kroppar», står klare til å guide besøkjande i Wunderkammer 2022 det mangfaldige universet sitt. I tillegg til å fortelje om verka, er nærværet deira ein måte av å avmystifisere skeive på.

– Vi vil at ungdom skal møte folk som har takla det her – det å vere annleis. Vi ønskjer at dei skal sjå skeive som blomstrar og er synlege. Her møter dei 160 førebilete pluss dei frivillige. På ein arena som denne kan vi påverke, hjelpe og berøre enkeltmenneske – som igjen kan bli førebilete for andre. I tillegg veit vi at kreativitet er avgjerande for livsmeistring og identitetsutvikling.

Rundt ein firedel av kunstnarane som viser verk i det 1000 kvadratmeter store lokalet er under 25 år.

– Unge og meir erfarne kunstnarar løftar kvarandre. Det som driv meg og kuratorane er å sjå lykkelege auga som uttrykkjer: «Eg synest, eg har ein plass og eg er viktig.». Å oppleve det er vanvitig sterkt!

En mann og en kvinne ser på en dame med lyst hår som forteller dem noe
Dominik og Nadia deltok på animasjonsworkshop med Sara Johansson i krypten i Kulturkirken Jakob.

Kunst som endring

Nathanael påpeikar at Wunderkammer 2022 er så mykje meir enn ei kunstutstilling. Han bruker omgrepet «radikal inkludering» for å forklare kva dei vil oppnå med festivalen.

– Vi går langt for å få folk inn – vi nærmast ber dei over terskelen. I tillegg er vi opptekne av brubygging. Denne festivalen er open for absolutt alle! Her kan dei som har få arenaer elles for å møte likesinna, få støtte og stadfesting fridom til å uttrykkje seg. Det er avgjerande for vekst.

Alle er velkomne til festivalen.
Krypten i Kulturkirken Jakob brukast som arena for tilbod til barnefamilier og ungdom.
Regnbue over Kulturkirken Jakob etter animasjonsworkshopen.

Frederick Nathanael fortel at han ønskjer å forandre verda med skeiv kunst. Han påpeikar at kunst og kulturopplevingar opnar opp, berører og samlar menneske på tvers av generasjonar, sosial bakgrunn og status.

– Eg håpar at barn og unge som besøkjer Wunderkammer 2022 får ei større forståing for kva kunst er. Det er ikkje noko elitistisk som tilhøyrer vaksne og som ikkje vedkjem dei. Kunst og det å uttrykkje seg er ein del av det å vere menneske. Eg håpar dei blir inspirerte til å ta både seg sjølv og kunsten sin seriøst.

Fakta om Wunderkammer 2022

  • Blir 7.-16. oktober arrangert på DOGA og Kulturkirken Jakob i Oslo.
  • 1000 kvadratmeter med kunst.
  • Samarbeider med True Colors Art ved Trine Midtlie Elmholt i arbeidet med dei unge.
  • 10 000 besøkte utstillinga i fjor, dei reknar med ei fordobling i år.
  • Er i femte år, blir arrangert årleg.
  • Årets kurator er Malcolm McKerlie-Hollist.
Tre barn sitter på et skateboard

Les om tilskotsordninga «Inkludering i kulturliv»

Artiklar om tilskotsordninga «Inkludering i kulturliv»

Gruppebilde med representanter fra Kulturhjerte.

Statsbudsjettet 2023: Foreslår ytterlegare styrking av inkludering i kulturliv

Både DKS og tilskotsordninga «Inkludering i kulturliv» får positive signal i forslaget til statsbudsjett. Løyvingar til dei mellombelse tiltaka frå barne- og ungdomskulturmeldinga blir likevel ikkje vidareført.

– Desse tilskotsordningane er med på å skape mindre skilnader for barn i Noreg

Bli kjent med to av prosjekta som Kulturtankens ungdomsråd innstilte til «Inkludering i kulturliv».

en dame leser fra en bok. Et barn sitter på fanget hennes,et barn sitter på hver side av henne

12,6 millioner til inkludering i kulturliv

67 prosjekt får til saman 12,6 millionar kroner frå tilskotsordninga «Inkludering i kulturliv».