Plakat for arrangementene på arendalsuka.

Kulturtanken på Arendalsuka

Ung kultur styrker fremtids-Norge!

I år som i fjor samarbeider kulturtanken med Ungdom og fritid, UKM, Norsk kulturskulerråd og Noku om arrangement på Arendalsuka.

Info om arrangementa

Høyr på barn og unge!

Onsdag 16. august kl 13:30-14:30

Kva tenkjer barn og unge om kulturtilbodet i framtida, og korleis kan vi betre lytte til dei?

Lenkje til strøyming

Kulturkameratane blir konfronterte

Torsdag 17. august kl 13:30-14:30

Podkast frå Arendal

yr podkasten her

Dei fleste av arrangementa blir arrangerte på Kulturkammeret, midt i Arendal sentrum. Staden er vanlegvis er eit kulturhus for barn og unge, som husar mange aktivitetar i regi av UKM, Ungdom og fritid og kulturskulen.

Bilde av kulturhuset Kulturkammeret i Arendal

Kommune- og fylkestingsvalg

Medan hovudfokuset i fjor var datakultur og digitale satsingar rettar mange av arrangementa fokus på lokalt tilbod ute i kommunane.

Ein viktig grunn til dette er kommune- og fylkestingsvalet som skjer like etter at Arendalsuka er over.

Det skal haldast panelsamtaler, møter, podkastar, debattar og meir til veka gjennom. Dei fleste av dei blir arrangerte i samarbeid med to eller fleire av partane, som også har ein samarbeidsavtale saman. Målet med arrangementa er å spreie kunnskap om barn og unges behov, og dessutan kva som skjer og treng å skje på feltet.

Kake og konfrontasjon

Arrangementa startar allereie måndag 14. august. Då inviterer alle samarbeidspartane til ein mjuk start på Arendalsuka på takterrasen hos Kulturkammeret. Her blir det servert kake i samband med Ungdom og fritids 70-årsjubileum og det blir høve til å planleggje møte og aktivitetar for veka som ligg framfor oss. Arrangementet er for spesielt inviterte.

Invitasjon til kakefest mandag 14. aug klokken 15:30

Torsdag samlast alle leiarane i organisasjonane for å svare på innspel og spørsmål frå barn og unge frå heile landet om sitt kultur- og fritidstilbod. Arrangementet blir også publisert i Kulturtanker, som er Kulturtankens podkast.

Desse to arrangementa er berre toppen av isfjellet. Sjekk ut alt som går føre seg på Kulturkammeret under Arendalsuka (også andre aktørar har arrangement på staden).

Om samarbeidspartene på Arendalsuka:

Kulturtanken er ein statleg fagetat for kunst og kultur til barn og unge, underlagd kultur- og likestillingsdepartementet. Etaten har det nasjonale ansvaret for DKS, der alle skuleelevane i landet møter profesjonell kunst og kultur. Kulturtanken forvaltar fleire oppdrag og ordningar som skal modernisere og utvikle barne- og ungdomskulturfeltet og forbetre moglegheitene for deltaet til barn og ungekelse i kulturlivet.

NOKU er ein nasjonal interesse- og kompetanseorganisasjon for den lokale kultursektoren. Medlemmene i NOKU er primært kommunar og fylkeskommunar som saman dannar eit landsdekkjande kompetansenettverk beståande av lokale og regionale kulturleiarar, kulturpolitikarar og kulturfaglege tilsette i kommunal sektor.

Norsk kulturskuleråd er ein nasjonal organisasjon for kulturskuleutvikling eigd av kommunane, og med finansiering mellom anna over Kunnskapsdepartementets budsjett. Opplæringsloven pålegg alle kommunar i Noreg å ha eit kulturskuletilbod. Som lokalt ressurssenter skal kulturskulen òg medverke til å styrkje kulturell kompetanse og utfalding i lokalsamfunnet gjennom forpliktande samarbeid med skule -, kultur-, fritids- og helsesektoren.

UKM Noreg er ein utviklings- og koordineringsaktør for Ung Kultur Møtes, finansiert av Kultur- og likestillingsdepartementet. UKM er landsdekkjande, forankra i kommunar og fylke; ein møteplass som omfattar alle kulturuttrykk, der eigenaktivitet og meistring står i fokus, og der ungdom er aktive i alle prosessar. Samordning, medverknad, digitalt ungdomsarbeid og datakultur er spesielle satsingsområde.

Ungdom og Fritid (UoF) er ein demokratisk barne- og ungdomsorganisasjon for brukarar, frivillige og tilsette i fritidsklubbar, ungdomshus og opne møteplassar. Fritidsklubbane er landets nest største fritidsarena for barn og unge. Dei utgjer eit heilårs kulturtilbod både som øvingsstad og visningsarena, og blir kjenneteikna av at ungdom utviklar og skaper kulturuttrykk på eigne premissar. UoF fordeler frifondsmidlar frå Kultur- og likestillingsdepartementet.

Les også om samarbeidsavtalen som nyleg blei av inngått mellom Norsk kulturskuleråd, UKM og Ungdom og Fritid og Kulturtanken.