Barne- og ungdomskultur i fokus på Arendalsuka

Barne- og ungdomskultur i fokus på Arendalsuka

Samarbeid for å styrke tilbudet til barn og unge.

Arendalsuka er en arena hvor folk møter aktører innenfor politikk, samfunns- og næringsliv for debatt og utforming av politikk. I år samarbeider Ungdom og Fritid, Norsk kulturskoleråd, UKM, Norsk kulturforum (NOKU), og Kulturtanken om en rekke arrangementer. Målet er å skape mer oppmerksomhet om barn og unge og deres kultur- og fritidstilbud.

– Gode kunst-, kultur- og fritidstilbud til barn og unge bidrar til å skape mestringsfølelse og motvirker utenforskap og diskriminering. Vi ønsker å inkludere barn og unge i aktivitetene under Arendalsuka, samtidig som vi synliggjør prosjekter og initiativer som er igangsatt av alle aktørene som står bak samarbeidet, sier Kulturtankens direktør Øystein Strand.

– Vi håper at inkludering, økt kjennskap og mer samarbeid vil gi barn og unge flere, bedre og mer relevante møter med kunst- og kultur, legger han til.

Fra mandag til fredag under Arendalsuka avholdes det arrangementer som løfter barn og unges kunst-, kultur - og fritidstilbud. Aktivitetene foregår i kulturhuset Kulturkammeret, som ligger midt i Arendal sentrum og er et levende kulturhus der både Ungkultur og kulturskolen driver aktivitet til daglig.

Bilde av kulturhuset Kulturkammeret i Arendal
Kulturkammeret fylles med barne- og ungdomskultur under Arendalsuka. Foto: Tom Andreas Kristensen

Datakultur, e-sport og digitale satsinger

Under Arendalsuka gjør vi Kulturkammeret til en nasjonal debattarena på ungdomskulturfeltet, og setter særlig søkelys på datakultur, e-sport og digitale satsinger.

– Pandemien har gitt en økt forståelse for at digital samhandling har stor verdi både sosialt, faglig og kunstnerisk, forteller daglig leder i UKM Norge, Torstein Siegel.

Generalsekretær i Ungdom og Fritid, André Ruud, påpeker at dette er noe ungdom har forstått lenge, og at han er glad for at alle aktørene nå sammen lytter til og løfter fram barn- og unges stemmer.

– Det er igangsatt en rekke spennende satsinger og prosjekter som vil bli presentert og diskutert på Kulturkammeret disse dagene, forteller Siegel i UKM Norge.

Arrangementsinfo

På linkene under finner du informasjon om de ulike arrangementene på Kulturkammeret. I tillegg er vi til stede i lokalene alle dagene under Arendalsuka og serverer kaffe og vafler til alle som ønsker å komme innom og snakke om barne- og ungdomskultur.

UKM Norge / Ungdom og fritid

Norsk Kulturskoleråd

Norsk Kulturforum NOKU

Kulturtankens arrangementer:


Kulturtanken er en statlig fagetat for kunst og kultur til barn og unge, underlagt Kultur- og likestillingsdepartementet. Etaten har det nasjonale ansvaret for DKS, hvor alle landets skoleelever møter profesjonell kunst og kultur. Kulturtanken forvalter flere oppdrag og ordninger som skal modernisere og utvikle barne- og ungdomskulturfeltet og forbedre mulighetene for barn og unges deltakelse i kulturlivet.

NOKU er en nasjonal interesse- og kompetanseorganisasjon for den lokale kultursektoren. Medlemmene i NOKU er primært kommuner og fylkeskommuner som sammen danner et landsdekkende kompetansenettverk bestående av lokale og regionale kulturledere, kulturpolitikere og kulturfaglige ansatte i kommunal sektor.

Norsk kulturskoleråd er en nasjonal organisasjon for kulturskoleutvikling eid av kommunene, og med finansiering blant annet over Kunnskapsdepartementets budsjett. Opplæringsloven pålegger alle kommuner i Norge å ha et kulturskoletilbud. Som lokalt ressurssenter skal kulturskolen også medvirke til å styrke kulturell kompetanse og utfoldelse i lokalsamfunnet gjennom forpliktende samarbeid med skole -, kultur-, fritids- og helsesektoren.

UKM Norge er en utviklings- og koordineringsaktør for Ung Kultur Møtes, finansiert av Kultur- og likestillingsdepartementet. UKM er landsdekkende, forankret i kommuner og fylker; en møteplass som omfatter alle kulturuttrykk, hvor egenaktivitet og mestring står i fokus, og hvor ungdom er aktive i alle prosesser. Samordning, medvirkning, digitalt ungdomsarbeid og datakultur er spesielle satsingsområder.

Ungdom og Fritid (UoF) er en demokratisk barne- og ungdomsorganisasjon for brukere, frivillige og ansatte i fritidsklubber, ungdomshus og åpne møteplasser. Fritidsklubbene er landets nest største fritidsarena for barn og unge. De utgjør et helårs kulturtilbud både som øvingssted og visningsarena, og kjennetegnes av at ungdom utvikler og skaper kulturuttrykk på egne premisser. UoF fordeler frifondmidler fra Kultur- og likestillingsdepartementet.

Les også om samarbeidsavtalen som nylig ble av inngått mellom Norsk kulturskoleråd, UKM og Ungdom og Fritid og Kulturtanken.