Barne- og ungdomskultur i fokus på Arendalsuka

Barne- og ungdomskultur i fokus på Arendalsuka

Samarbeid for å styrkje tilbodet til barn og unge.

Arendalsuka er ein arena der folk møter aktørar innanfor politikk, samfunns- og næringsliv for debatt og utforming av politikk. I år samarbeider Ungdom og Fritid, Norsk kulturskoleråd, UKM, Norsk kulturforum (NOKU), og Kulturtanken om ei rekkje arrangement. Målet er å skape meir merksemd om barn og unge og kultur- og fritidstilbodet deira.

– Gode kunst-, kultur- og fritidstilbod til barn og unge bidreg til å skape meistringskjensle og motverkar utanforskap og diskriminering. Vi ønskjer å inkludere barn og unge i aktivitetane under Arendalsuka, samtidig som vi synleggjer prosjekt og initiativ som er sett i gang av alle aktørane som står bak samarbeidet, seier Kulturtankens direktør Øystein Strand.

– Vi håpar at inkludering, auka kjennskap og meir samarbeid vil gi barn og unge fleire, betre og meir relevante møte med kunst- og kultur, legg han til.

Frå måndag til fredag under Arendalsuka blir det halde arrangement som løftar kunst- til barn og unge, kultur - og fritidstilbod. Aktivitetane går føre seg i kulturhuset Kulturkammeret, som ligg midt i Arendal sentrum og er eit levande kulturhus der både Ungkultur og kulturskulen driv aktivitet til dagleg.

Bilde av kulturhuset Kulturkammeret i Arendal
Kulturkammeret blir fylt med barne- og ungdomskultur under Arendalsuka. Foto: Tom Andreas Kristensen

Datakultur, e-sport og digitale satsinger

Under Arendalsuka gjer vi Kulturkammeret til ein nasjonal debattarena på ungdomskulturfeltet, og set særleg søkjelys på datakultur, e-sport og digitale satsingar.

– Pandemien har gitt ei auka forståing for at digital samhandling har stor verdi både sosialt, fagleg og kunstnarisk, fortel dagleg leiar i UKM Norge, Torstein Siegel.

Generalsekretær i Ungdom og Fritid, André Ruud, påpeikar at dette er noko ungdom har forstått lenge, og at han er glad for at alle aktørane no saman lyttar til og løftar fram barne- og unges stemmer.

– Det er sett i gang ei rekkje spennande satsingar og prosjekt som vil bli presenterte og diskuterte på Kulturkammeret desse dagane, fortel Siegel i UKM Norge.

Arrangementsinfo

På linkane under finnar du informasjon om dei ulike arrangementa på Kulturkammeret. I tillegg er vi til stades i lokala alle dagane under Arendalsuka og serverer kaffi og vaflar til alle som ønskjer å komme innom og snakke om barne- og ungdomskultur.

UKM Norge / Ungdom og fritid

Norsk Kulturskoleråd

Norsk Kulturforum NOKU

Kulturtankens arrangementer:


Kulturtanken er ein statleg fagetat for kunst og kultur til barn og unge, underlagd kultur- og likestillingsdepartementet. Etaten har det nasjonale ansvaret for DKS, der alle skuleelevane i landet møter profesjonell kunst og kultur. Kulturtanken forvaltar fleire oppdrag og ordningar som skal modernisere og utvikle barne- og ungdomskulturfeltet og forbetre moglegheitene for deltaet til barn og ungekelse i kulturlivet.

NOKU er ein nasjonal interesse- og kompetanseorganisasjon for den lokale kultursektoren. Medlemmene i NOKU er primært kommunar og fylkeskommunar som saman dannar eit landsdekkjande kompetansenettverk beståande av lokale og regionale kulturleiarar, kulturpolitikarar og kulturfaglege tilsette i kommunal sektor.

Norsk kulturskuleråd er ein nasjonal organisasjon for kulturskuleutvikling eigd av kommunane, og med finansiering mellom anna over Kunnskapsdepartementets budsjett. Opplæringsloven pålegg alle kommunar i Noreg å ha eit kulturskuletilbod. Som lokalt ressurssenter skal kulturskulen òg medverke til å styrkje kulturell kompetanse og utfalding i lokalsamfunnet gjennom forpliktande samarbeid med skule -, kultur-, fritids- og helsesektoren.

UKM Noreg er ein utviklings- og koordineringsaktør for Ung Kultur Møtes, finansiert av Kultur- og likestillingsdepartementet. UKM er landsdekkjande, forankra i kommunar og fylke; ein møteplass som omfattar alle kulturuttrykk, der eigenaktivitet og meistring står i fokus, og der ungdom er aktive i alle prosessar. Samordning, medverknad, digitalt ungdomsarbeid og datakultur er spesielle satsingsområde.

Ungdom og Fritid (UoF) er ein demokratisk barne- og ungdomsorganisasjon for brukarar, frivillige og tilsette i fritidsklubbar, ungdomshus og opne møteplassar. Fritidsklubbane er landets nest største fritidsarena for barn og unge. Dei utgjer eit heilårs kulturtilbod både som øvingsstad og visningsarena, og blir kjenneteikna av at ungdom utviklar og skaper kulturuttrykk på eigne premissar. UoF fordeler frifondsmidlar frå Kultur- og likestillingsdepartementet.

Les også om samarbeidsavtalen som nyleg blei av inngått mellom Norsk kulturskuleråd, UKM og Ungdom og Fritid og Kulturtanken.