Prosjekt Formidling og ny teknologi – sluttrapport

Prosjekt Formidling og ny teknologi – sluttrapport

Oppsummerende rapport for FoNT-prosjektet 2018-2020.

Formidling og ny teknologi (FoNT) var et treårig prosjekt som ble gjennomført i perioden 2018–2020. I samarbeid med DKS-administrasjoner og andre aktører har prosjektet undersøkt og tatt i bruk digitale teknologier i kunst- og kulturformidlingen i Den kulturelle skolesekken (DKS).

Oppsummering

Prosjektet Formidling og ny teknologi (FoNT) ble opprettet som et treårig prosjekt som skulle gjennomføres i perioden 2018–2020. Med utgangspunkt i innmeldte ideer i desember 2017 og desember 2018 innledet Kulturtanken flere samarbeid om å utvikle digitale formidlingsmodeller. FoNT-prosjektet har bestått av ti samarbeidsprosjekter mellom Kulturtanken, DKS-administrasjoner, kunst- og kulturinstitusjoner og andre aktører i feltet for kunst og kultur til barn og unge.

Prosjektets mål har vært

  • å ta i bruk teknologi på en ny måte i formidling i DKS
  • å styrke kompetansen i bruk av digital teknologi i formidling til barn og unge
  • å synliggjøre og øke kjennskapen til teknologiske muligheter i formidling i DKS-nettverket
  • å etablere samarbeid mellom ulike aktører og kompetansemiljøer

De viktigste resultatene i FoNT-prosjektet er bruk av digital teknologi i konkrete kunst- og kulturtilbud til barn og unge. Prosjektet har resultert i ti ulike tilnærminger til teknologi i kunst- og kulturformidling. Av disse er tre allerede gjennomført i DKS, og to er utsatt på grunn av koronapandemien. To produksjoner skal etter planen vises i 2021, og to er fortsatt under utvikling. Det vil si at det per i dag har blitt gjennomført eller skal gjennomføres DKS-aktivitet i ni av ti samarbeidsprosjekter. FoNT-prosjektet har i tillegg til å utvikle digitale formidlingsmodeller synliggjort teknologiske muligheter for DKS gjennom seminarer og artikler.

Denne sluttrapporten oppsummerer evalueringsrapporter fra samarbeidspartnerne og erfaringer som er innhentet underveis i prosjektperioden. Det fremgår at viktige forbedringspunkter for FoNT-prosjektet er en enklere prosjektstruktur, tilrettelegging for gjenbruk og flerbruk av teknologi, utvikling av gode systemer for evaluering og erfaringsinnhenting samt tydeliggjøring av rammebetingelser, formål og ressurser.

Evalueringsrapportene og erfaringene som er innhentet, tilsier at FoNT-prosjektet har hatt betydning når det gjelder kompetanseheving og -deling knyttet digital formidling. Prosjektet har bidratt til at det har blitt etablert samarbeid der risikoen og kostnadene er fordelt på flere aktører, som samtidig kan dra veksler på flere typer kompetanse. Det har bidratt til at det har blitt gjennomført ambisiøse utviklingsprosjekter som den enkelte organisasjon ikke hadde klart å realisere alene. Prosjektet har også bidratt til samhandling og styrket kontakt mellom kulturinstitusjoner, skoler, DKS regionalt og Kulturtanken. Utviklingsarbeid er viktig for å sikre at praksis fornyes og frembringer viktige erfaringer og kompetanse. FoNT-prosjektet har gitt mulighet til å undersøke hvordan ny praksis med digitale teknologier påvirker kunst- og kulturformidlingen.

  • Anbefaling i: Kulturtanken fortsetter å legge til rette for erfaringsutveksling og kompetansedeling om digital formidling mellom aktører i feltet, og at organisasjonen selv ha kompetanse på teknologibruk i formidling.
  • Anbefaling ii: Kulturtanken fortsetter å stimulere til samarbeid på tvers av regioner og mellom ulike aktører. Medfinansiering og teknologisk rådgivning er ressurser som Kulturtanken kan bidra med for å stimulere til flerpartssamarbeid.
  • Anbefaling iii: Kulturtanken bidrar til å styrke utviklingsarbeidet i DKS gjennom å utvikle og tilgjengeliggjøre ressurser og metodikk.


Les mer om FoNT-prosjektet