Rapport fra dataspillpilot i DKS 2021

Rapport fra dataspillpilot i DKS 2021

Hvordan kan dataspill formidles som kunst- og kulturopplevelser gjennom Den kulturelle skolesekken?

Kulturtankens Spillab har samarbeidet med DKS Rogaland og Didaktisk Digitalt Verksted (DDV), som er tilknyttet lærerutdanningen ved Universitetet i Stavanger, om å prøve ut dataspill i Den kulturelle skolesekken (DKS).

Målet har vært å få erfaringer med å formidle dataspill som kunst- og kulturopplevelser, bruke studentassistenter (lærerstudenter) ved DDV som spillformidlere i DKS, og å identifisere dataspill som egner seg for DKS.

Piloten er en oppfølging av aktuelle problemstillinger og temaer som fremkom i Kulturtankens første dataspillpilot (2019).

I Meld. St. 18 (2020–2021) Oppleve, skape, dele – Kunst og kultur for, med og av barn og unge heter det at «kunst- og kulturformidlingen i DKS må utformes slik at den oppleves relevant for barn og unge og kan bli satt i sammenheng med skolens aktiviteter».

Relevansen for dataspill er ikke vanskelig å få øye på. Utfordringen ligger i å finne de riktige spillene, de riktige formidlingsmodellene og riktig samspill med skole og andre kunst- og kulturuttrykk.

Anbefalinger

  • Kulturtankens spillab bør i dialog med DKS utvikle forslag til rammeverk for formidling av dataspill i Den kulturelle skolesekken. Dialogen bør inkludere kartlegging av egnede spilltitler for DKS med tanke på lengde, innhold og temaer som egner seg for ulike aldersgrupper. Utvikling av flere spillstudieark kan være et egnet tiltak. Kartleggingen av spilltitler bør inkludere råd og innspill fra barn og unge.
  • Kartlegging av egnede spilltitler bør også utrede muligheter for å forenkle planlegging og logistikk, for eksempel i form av spill og tilknyttede formidlingsopplegg som ikke krever tunge utstyrs- og personalressurser. Andre arenaer enn skolen kan prøves ut, som lokale og regionale tilbud for dataspill og datakultur.
  • Kulturtankens spillab bør i samarbeid med spillbransjen, kunstnere, universitets- og høyskolesektoren og skolesektoren systematisk se på hva som kreves for å dyrke frem kompetente, estetisk orienterte spillformidlere.
  • Det bør samles inn mer kunnskap om elevers opplevelser av dataspill i DKS, og hvordan dataspill kan kobles til andre kunst- og kulturuttrykk.

Se også:

Forslag til rammeverk for formidling av dataspill i DKS + spillstudieark

De første resultatene fra dataspillpilot i Rogaland er klare.

Tester ut formidling av dataspill i DKS

Universitetet i Stavanger, DKS Rogaland og Kulturtankens Spillab samarbeider om å se på muligheter for dataspill i Den kulturelle skolesekken (DKS).