Anvendelse av statlige DKS-midler etter 1. mai 2020

Anvendelse av statlige DKS-midler etter 1. mai 2020

Da skolene brått stengte 12. mars ble også alle oppdrag i Den kulturelle skolesekken avlyst. Det ble da viktig å sikre forutsigbarhet i en svært krevende situasjon, både for utøvere og oppdragsgivere i DKS. Kulturtanken fikk klarsignal fra Kulturdepartementet om å akseptere rapportering på bruk av spillemidler til kostnader til planlagt aktivitet som ikke kunne gjennomføres i perioden ut april.

Dermed besluttet fylkeskommune og direktekommunene som er oppdragsgivere i DKS, at det ved alle avlyste DKS-turneer frem til ut april ble utbetalt honorar til utøvere i henhold til inngåtte avtaler. 

Etter 1. mai

Nå er situasjonen en annen. Stortinget har vedtatt midlertidige ordninger som blant annet innebærer inntektssikring for frilansere og selvstendig næringsdrivende, og kompensasjon for inntektsbortfall. (Se også infomrasjon lagt ut på CREO sine nettsider. )

De statlige DKS-midlene som Kulturtanken forvalter har et klart formål som er definert av Kulturdepartementet. Midlene skal benyttes til et profesjonelt kunst- og kulturtilbud i skolen for barn og unge.

Det å fortsatt anvende tilskuddsmidler uten at det genererer aktivitet vil dermed ikke være i tråd med midlenes formål, og Kulturtanken vil ikke kunne akseptere rapportering for kostnader til avlyste DKS-arrangementer etter 1. mai. Det legges til grunn at utøvere i DKS ivaretas av de generelle tiltakene som Stortinget har vedtatt (se over).

Alternativ formidling

Kulturtanken oppfordrer fylkeskommuner og kommuner til å sammen med utøvere vurdere alternative måter å gjennomføre DKS-formidling på, dersom det er mulig. (Flere gode tiltak har allerede sett dagens lys). Dersom det er praktisk gjennomførbart så kan planlagte DKS-oppdrag også utsettes til et senere tidspunkt, når skolene igjen åpner for vanlig drift.

Hvis denne situasjonen vedvarer lenge og det viser seg at en betydelig andel av tildelte midler ikke blir brukt i 2020, kan det være aktuelt å avregne mot dette ved senere tilskuddsutbetalinger. Dette blir i så fall vurdert på et senere tidspunkt. Dagens praksis for overføring av ubrukte midler videreføres.

Les også Øystein Strand, direktør i Kulturtaken, sitt innlegg i Ballade, der han blant annet skriver om anvendelse av DKS-midllene og deres formål. Teksten er et tilsvar til et innlegg fra musiker Erlend Apneseth som etterlyste informasjon om honorerin etter 1. mai i Den kulturelle skolesekken.

Er du utøver og har spørsmål vedr. avlysning? Ta kontakt med din oppdragsgiver i fylkeskommunen eller kommunen som du har inngått oppdragsavtale i DKS med. Her finner du informasjon for selvstendig næringsdrivende og frilansere.