Utenforfloken

Utenforfloken

En må tenke stort og utradisjonelt for å løse komplekse samfunnsutfordringer. Kulturtanken deltar i innovasjonsprosjektet Utenforfloken, som vil forhindre utenforskap blant barn og unge.

NUU står for «Null unge utenfor», som er nullvisjonen for Utenforfloken. Foto: Taral Jansen

I 2002 vedtok Stortinget en visjon om ingen drepte eller hardt skadde i veitrafikken, en såkalt nullvisjon. I dag dør halvparten så mange som den gang. Dette viser at det er mulig å oppnå store ting hvis man setter seg hårete mål og sammen jobber for å oppnå dem.

På samme måte har en rekke aktører på tvers av sektorer og arenaer, inkludert Kulturtanken, nylig lansert en nullvisjon for utenforskap blant barn og unge; Null unge utenfor.

Sitat fra H.K.H Kronprins Haakons videohilsen på lanseringen av Utenforfloken. Foto: Jørgen Gomnæs/Det kongelige hoff

Firmaet Æra har ledet innovasjonsprosessen. Da deltakerne møttes for første gang, pekte prosjektleder Mads Bruun Høy på artisten Musti som et eksempel på en som falt utenfor, men fant seg selv og en måte å uttrykke seg på gjennom musikken. Nylig fikk hun to Spellemannspriser; årets HipHop og årets nykommer. Hun er rapper fra Tøyen, hun er jente og hun kom, ifølge anmelderne, «ut av intet».

Kulturtanken har deltatt i innovasjonsprosessen Utenforfloken fordi vi vet at kunst og kultur kan forløse talent og kreativitet og skape nye veier for barn og unge som faller utenfor. Men samtidig er koden for å skape de gode felles løsningene på hvordan vi gjør det, ikke knekt.

Vi vet at det er ulikhet i barn og unges deltakelse, at deltakelse i kulturen er mye mindre enn i idretten og at representasjonen fra noen grupper i kunsten og kulturen er lav. Det er ikke mange av Musti, hun er en av svært få.

Kulturen på agendaen

19 aktører har brukt seks måneder på Utenforfloken. Deltakerne har representert idrett, frivillighet, offentlig sektor og det private næringsliv. Sammen har vi deltatt i en prosess hvor vi har delt kunnskap, gjort undersøkelser og jobbet frem ideer og konsepter som kan bidra til å løse Utenforfloken.

– For Kulturtanken har det vært viktig å sette kulturen på agendaen i Utenforfloken. Derfor var det vesentlig for oss at aktører som Kulturskolerådet og UKM også deltok. Vi ser tidvis kulturens rolle i arbeid med utenforskap blir marginalisert, og at sektorens bidrag blir dårlig kommunisert, samtidig som aktører som Musti representerer nettopp kulturens potensiale, sier Kulturtankens direktør Øystein Strand.

Deltakerne i Utenforfloken kom frem til 13 konsepter. Disse og nullvisjonen Null unge utenfor ble lansert 27. april. Flere av konseptene tar utgangspunkt i å skape arenaer for barn og unge innen kunst og kultur.

Fredrik Høyer deltok på lanseringen med slampoesi fra toppen av Operataket.

Dører til kulturlivet

Marco Estafadi snakket om utenforskap på lanseringen. Foto: Silje Katrine Robinson, Megafon.

Kulturtanken har vært særlig involvert i konseptet Mellomrom, som skal åpne dørene til kulturlivet for alle som ikke har funnet sitt sted. Mellomrom skal fylle rommet etter skoledagen og frem til foreldre kommer hjem, med aktivitetstilbud basert på barn og unges egne interesser knyttet til kunst og kultur.

SFO og AKS er kun et tilbud for de fire første klassetrinnene. Faktum er at etter skoletid står skolene tomme, men fulle av potensiale. Tanken er å bruke skolebygg til å tilby 10-12-åringer nye opplevelser innen kunst og kultur.

Kulturtanken har jobbet sammen med Den Norske Opera & Ballett, OBOS og Norsk kulturskoleråd om konseptet.

– En viktig dimensjon av prosjektene er at de krever samarbeid mellom sektorer og aktører, ofte mellom skole, frivillighet og kultur. Å bygge broer har dessuten en egenverdi som kan komme til nytte i andre sammenhenger, påpeker Strand.

En viktig dimensjon av prosjektene er at de krever samarbeid mellom sektorer og aktører.

Øystein Strand

Oppdag kultur, fellesskap og identitet

En særlig innsikt fra Utenforskapsfloken er at kunst og kultur ofte er arenaer for mange som ikke får til skolehverdagen eller for de som ikke har et idrettstalent.

Kulturtankens direktør Øystein Strand.

– Vi vet at idretten er gode på å plukke opp unge som står i fare for utenforskap og gi dem en arena, men ikke alle passer inn der, sier Strand.

En undersøkelse viser at deltakelse i kunst og kultur er lav sammenlignet med idretten, og at kulturens potensiale som samlende og inkluderende arena er underbrukt. Dette reflekteres også i kulturpolitikken, som både i Kulturmeldingen og Barne- og ungdomskulturmeldingen peker på visjonen om å skape tilgang til og deltakelse for alle barn og unge i kulturen.

– Vi må styrke muligheten for barn og unge til å oppdage kulturen og i det oppdage fellesskap og identitet. Utenforfloken kan bidra til dette, sier Kulturtankens direktør.

Fremover vil Kulturtanken fortsette å jobbe med initiativer som kan bidra til et inkluderende og åpent kulturliv, gjerne sammen med andre aktører.

Mer om to av konseptene:

Mellomrom

Konseptet Mellomrom er utarbeidet av Norsk kulturskoleråd, OBOS, Kulturtanken og Den Norske Opera & Ballett. Det beskrives slik:

«Flere barn og unge har etter fjerde klasse ikke tilgang til AKS/SFO. Mellomrom fyller rommet etter skoledagen og frem til foreldre kommer hjem, med aktivitetstilbud basert på barn og unges egne interesser knyttet til kunst og kultur.

Flere barn og unge uttrykker et ønske om fritidstilbud uten prestasjonspress. Etter fjerde klasse mister også mange tilgang til AKS/SFO og de tilhørende aktivitetstilbudene.

Mellomrom fyller tidsrommet rett etter skoleslutt, før foreldre kommer hjem fra jobb, med aktivitetstilbud innen kunst og kultur. Innholdet skapes i samarbeid med lokale kulturtilbydere og barn og unge selv – slik blir innholdet utformet etter lokalt behov og kunnskap. Ved å bruke skolen og nærmiljøet rundt som arena, sørger Mellomrom for en relevant, lokal møteplass som senker den økonomiske og sosiale terskelen for deltakelse. Eldre elever med kredibilitet hos målgruppen kan være med å skape og lede tilbudet, og bidrar dermed som naturlige rollemodeller.»

Gnister

Konseptet Gnister er utarbeidet av Norsk kulturskoleråd, Kulturtanken og GjensidigeStiftelsen. Det beskrives slik:

«Gnister er en digital arena hvor barn og unge kan dele sine hobbyer, aktiviteter og prosjekter på tvers av interesseområder og geografi. Ved å dele aktiviteter kan de som er på Gnister både gi og hentet idéer fra hverandre.

Gnister er en nasjonal oversikt som viser mangfoldet i aktivitetstilbudet som eksisterer i landet, både organisert og uorganisert aktivitet. Gnister synliggjør aktivitetene, kobler unge mennesker sammen med hverandre og inspirerer til opprettelse av flere tilbud. Gnister bidrar også til at det blir enklere for barn og unge å komme i kontakt med andre som er interessert i liknende aktiviteter som dem selv. De som driver lokale initiativ og aktiviteter kan selv melde disse initiativene inn til plattformen. Aktører som er interessert i å støtte eksisterende initiativ og hjelpe med oppskalering, kan bruke Gnister for å få en god oversikt over hva som finnes.

Et viktig poeng i Gnister er å vise aktivitet, skape ny aktivitet, opprette kontakt mellom mennesker, bidra til vennskap og å skape tilhørighet!»

Les mer: utenforfloken.org og nullungeutenfor.no

Se opptak fra lanseringen

Utenforfloken - pdf