Nær 1,3 millioner til integrering av barne- og ungdomskultur i kommunal planlegging 

Nær 1,3 millioner til integrering av barne- og ungdomskultur i kommunal planlegging 

Seks kommuner mottar til sammen 1, 269 millioner kroner til pilotprosjekter. 

Illustrasjonsbilde: Edvin Johansson/Unsplash

I budsjettet for 2022 er det avsatt fire millioner til pilotprosjekter som skal utvikle modeller for inkludering av barne- og ungdomskultur i kommunal planlegging, jf. Prop. 1S (2020-2021) og Meld. St. 18 (2020-2021)Oppleve, skape, dele. Kunst og kultur for, med og av barn og unge

Ordningen forvaltes av Kulturtanken som samarbeider med KS, Norsk kulturforum og Norsk Kulturskoleråd. 

Kommunene som har fått tilskudd i denne omgang er Stord, Ørland, Arendal, Frogn, Tromsø og Froland. Tildelte midler varierer fra 119 000 kroner til 300 000 kroner. 

Målet med ordningen er å bidra til en bedre koordinert lokal kultursektor ved økt samarbeid mellom ulike aktører, og utvikling av gode møteplasser for deltakelse og inkludering. I tillegg er lokale og regionale planer en viktig og sentral del av de nasjonale føringene og prioriteringene på kulturfeltet. 

Oversikt over tildelingen (PDF)

Fakta om tilskuddsordningen 

  • Ordningen skal gi tilskudd til kommuner som ønsker å utvikle modeller for samarbeid og samskaping der barne- og ungdomskultur inngår i kommunal planlegging. 
  • I Meld. St. 18 (2020–2021) Oppleve, skape, dele — Kunst og kultur for, med og av barn og unge trekkes spesielt kulturskolen frem som en viktig aktør i dette arbeidet. 
  • Kunnskapsutvikling og erfaringsdeling er viktig i pilotprosjektet. Modeller og erfaringer fra kommunenes arbeid i piloten, konkrete planer som lages og de prosesser som leder frem til dette må dokumenteres og kunne deles med andre. Dermed kommer resultater og erfaringer flere til gode. 
  • I løpet av prosjektperioden vil Kulturtanken i samarbeid med KS, NOKU og Norsk Kulturskoleråd legge til rette for delings- og kompetansearenaer for tilskuddsmottakerne. 
  • En avsluttende delingsarena arrangeres i 2023. 

Les mer

Innretning av ordning for barne- og ungdomskultur i kommunal planlegging

Målet er en bedre koordinert lokal kultursektor.