To damer sitter ved et bord. De ser på hverandre og ler. I bakgrunnen ser man Runde fyr i tåka.

Tips til gjennomføring av tverrfaglige prosjekter i Den kulturelle skolesekken

Oppsummering av erfaringer fra et pilotprosjekt i Møre og Romsdal.

Renate Ruth og Ida Leinebø er begge realfaglærere på Ålesund vgs. og var med til Runde. Ruth er i tillegg fagkoordinator for forskerlinja, og var med i prosjektgruppa.

Naturfaglærere på Ålesund vgs. hadde regien da fire kunstnere ga 70 elever en dag av de sjeldne på fugleøya Runde. Piloten var et samarbeid mellom Ålesund vgs., DKS Møre og Romsdal og kunstnerne. Kulturtanken var med som sparringspartner.

Verktøyarket er en oppsummering av erfaringer og tips til gjennomføring av lignende prosjekter.

Hvor begynner dere? 

Ta utgangspunkt i læreplanverkets overordnet del for å finne tverrfaglig fokus til prosjektet. Det vil være et felles utgangspunkt for samarbeidet mellom lærere, kunstnere og elever. Det er også naturlig å inkludere ett av de tre tverrfaglige temaene folkehelse og livsmestring, demokrati og medborgerskap eller bærekraftig utvikling. 

Skolene skal legge til rette for læring innenfor disse temaene, og de er sterkt forankret både i fagfornyelsen og i de ulike fagene. 

Hva er målet for prosjektet?

Start med å avklare overordnet tema, tidsramme og budsjett.

Eksempelvis var rammen for Runde-prosjektet Skaperglede, engasjement og utforskertrang fra den overordnede delen, samt fokus på 1.4; Skaperglede, engasjement og utforskertrang og 2.5.3; Bærekraftig utvikling.

Hvem bør inkluderes i planleggingen og gjennomføringen?  

Ledelse, lærere og eksterne samarbeidspartnere. I mange tilfeller vil det være naturlig å også inkludere elevene. 

Hvem kan hjelpe dere?

DKS i ditt fylke  

Ta kontakt med DKS-administrasjonen i ditt fylke for å diskutere om prosjektet kan passe inn i Den kulturelle skolesekken. Den som er fagansvarlig innen et eller flere uttrykk (eksempelvis scenekunst eller visuell kunst), kan være en god kontaktperson.

Prosjektet kan være i en startfase når man tar kontakt med DKS-administrasjonen. Bruk deres kompetanse og inkluder dem i utviklingen av prosjektet.

Lokale kunstnere 

DKS-administrasjonen og skolen kan ha dialog om hvilke kunstnere som skal være påkoblet. Det anbefales å hyre inn lokale kunstnere. 

DKS-administrasjonen kan komme med forslag eller ta selv kontakt med kunstnere dere ønsker å samarbeide med. Dette kan være kunstnere som dere kjenner til fra lokalmiljøet og/eller lokale tiltak. Å bruke lokale krefter gjør det lettere for lærerne å holde kontakt med kunstnerne over tid, samt åpner opp for nye samarbeidsprosjekt i ettertid.

Hva er tidsrammen?

DKS-administrasjonen ligger et halvt år foran skolen i sin planlegging. Vær derfor ute i god tid når dere ønsker å gjennomføre et slikt prosjekt. Tidlig start sikrer både forankring og god planlegging, og mulighet for å sette av midler. 

I Runde-prosjektet tok det seks måneder fra idé til gjennomføring. DKS-administrasjonen hadde noen ekstra midler tilgjengelig, derav ble det mulig å gjennomføre prosjektet samme skoleår.

Tidslinje for Runde-prosjektet:

Februar – idémyldring. Lærerne som ledet prosjektet startet å planlegge og opprettet dialogen med DKS Møre og Romsdal. Prosjektlederne tok også kontakt med aktuelle kunstnere. 

Mars - møte med andre lærere. Idémyldring om hvordan bruke overordnet del i læreplanverket. 

April - samarbeidmøte med alle involverte; lærere, kunstnere, prosjektledere og DKS Møre og Romsdal.

Mai -  teamsmøte, ferdigstilling av opplegget med kunstnerne. 

Tur til Runde (les artikkel om turen).

Juni -evalueringsmøte med alle involverte. 

Tips: start planleggingen tidlig

Hvordan overbevise ledelsen? 

  Synliggjør at tiltaket kan knyttest til lærerplanverket. Det er lurt å knytte initiativet både til overdnet del og de tverrfaglige temaene i fagfornyelsen. Fremhev også at prosjektet kan være en viktig del av skolens satsingsområder og utviklingsarbeid.

  Hva om det koster penger? 

  Prosjekter som innebærer utforskning og eventuell reise vil som regel koste penger. Det er lurt å legge føringer for de økonomiske rammene i planleggingsfasen slik at prosjektets størrelse justeres ut fra betingelsene som ligger til grunn.  

  Spill på samarbeidspartnere. DKS-administrasjonen kan ha mulighet for å støtte slike prosjekter med for eksempel honorar til kunstnere og evt. transport av elever. Ledelsen ved skolen kan også bidra med midler. Det anbefales at de som har ansvar for prosjektet viser at tiltaket er i samsvar med fagfornyelsen og skolens oppdrag som samfunnsinstitusjon.

  Tidlig involvering er avgjørende for å få til gode økonomiske avtaler.  

    Tips: Ha tett dialog med både DKS-administrasjonen og skolens ledelse.

  Oppsummering

  • Begynn med læreplanverkets overordnede del for å finne tverrfaglig fokus til prosjektet.
  • Inkluder ett av de tre tverrfaglige temaene folkehelse og livsmestring, demokrati og medborgerskap eller bærekraftig utvikling.
  • Ta kontakt med DKS-administrasjonen i ditt fylke for å diskutere eventuelle prosjekt eller om prosjektet kan passe inn i Den kulturelle skolesekken.
  • Bruk lokale kunstnere for å lette samarbeidet over tid og gi muligheter for nye samarbeidsprosjekt i ettertid.
  • Sett opp en tidsplan med ulike punkter gjennom året og start planleggingen tidlig.

   Kilder: prosjektlederne fra Ålesund vgs, Endre Volden og Renate Ruth, og Camilla Wiik fra DKS Møre og Romsdal.

   LAST NED: Oppsummering av rådene
   (PDF på bokmål) OG (PDF på nynorsk)

   Skjermdump av den nedlastbare pdfen
   PDF med oppsummering av rådene

   Refleksjoner om å delta i et tverrfaglig prosjekt

   Kristin Klock - norsklærer på Ålesund vgs.

   – Det var fint å starte med idémyldringen der ulike faglærere og kunstnere fikk lov til å møtes i trygge rammer. Det var noe spesielt med å ha tid nok til å lytte til hverandre. Til det å få møtes. Det å kunne heie på hverandre. Det å se hvor kreative vi var og ble. 

   Det var lærerikt på mange plan og har ført til at jeg lettere setter i gang tverrfaglige prosjekt med andre klasser.  

   Kristin Klock - norsklærer på Ålesund vgs.

   Fra en faglærer sitt perspektiv, åpnet dette opp for samarbeid mellom lærere som hadde samme fag i andre klasser. Vi laget planer for for- og etterarbeid, som kunne knyttes til ulike tema vi visste ville komme opp i løpet av turen.  

   Det var også fint å ha et lite møte i etterkant av prosjektet, hvor det også ble vist fram noen av produktene som ble jobbet med i tiden etter turen. Det var lærerikt på mange plan og har ført til at jeg lettere setter i gang tverrfaglige prosjekt med andre klasser.  

   Ida Bendixen Leinebø - realfagslærer på Ålesund vgs.

   Alt lå til rette for at det var enkelt å føle seg som en inkludert del av noe veldig fint. 

   Ida Bendixen Leinebø - realfagslærer 

   – Jeg opplevde prosjektet som en deilig avstikker fra en hverdag som ofte er fylt av formelle og ytre krav. Å «bare være» en dag ute i naturen på Runde sammen med flotte elever, kolleger og kunstnere var et privilegium. Både i forberedelsesfasen og på selve dagen var det stor grad av involveringsfrihet, og initiativer opplevdes svært velkomne. Alt lå til rette for at det var enkelt å føle seg som en inkludert del av noe veldig fint. 

   Vi i DKS Møre og Romsdal ville utforske en annen form for kunstmøter enn det elever til vanlig møter i DKS.

   Camilla Wiik – rådgiver kulturavdelingen, seksjon for kulturformidlin

   Camilla Wiik – rådgiver kulturavdelingen, seksjon for kulturformidling. 

   – Den kulturelle skolesekken Møre og Romsdal ble med på dette prosjektet fordi vi ville utforske en annen form for kunstmøter enn det elever til vanlig møter i DKS. Her var det den kunstneriske skaperprosessen og samspillet mellom elever, kunstnere og lærere som skulle utforskes. 

   LES OM TUREN TIL RUNDE

   https://magasin.kulturtanken.no/artikler/runde

   På bildet leder kunstner Henrik Koppen ungdommene i et bevegelseskor på vei ned til Runde fyr. Foto: Marte Glanville/Kulturtanken