Illustrasjon som kan se ut som løpende person

Ny portal for Den kulturelle skolesekken

Ønsker og behov for forenkling av byråkratiet i ordningen Den kulturelle skolesekken (DKS) har vært mange. Nå skal Kulturtanken imøtekomme disse ved å utvikle en ny digital portal for DKS.

- En felles søknadsfrist for Den kulturelle skolesekken!
- Ett sted å søke.
- En felles programbank.
- Bedre kommunikasjon med skoler, lærere og elever.

Rapporten «Utredning av administrativt system for Den kulturelle skolesekken» (Rambøll, 2015) peker på flere utfordringer i ordningen med DKS og konkluderer med at det er et behov for et administrativt system som understøtter prosessene i ordningen.

Da Kulturtanken ble opprettet som nasjonal etat for Den kulturelle skolesekken, ble dette behovet reflektert også i Kulturtankens mandat. Der står det at etaten skal ”Sikre god ressursutnyttelse, effektiv forvaltning og tydelige og hensiktsmessige styringsstrukturer i DKS”. På bakgrunn av dette etablerte Kulturtanken prosjektet ”Ny portal for Den kulturelle skolesekken” like før sommeren tidligere i år.

Vi har spurt fagansvarlig i prosjektet, Kristian Ulyses Andaur i Kulturtanken om å utdype hvilke mål som er satt for den digitale portalen.

- Vi tar sikte på at en ny portal skal bli en totalløsning for hele Den kulturelle skolesekken. Portalen skal ha en felles løsning for alle programforslag uavhengig av kunstuttrykk, være et godt vindu mot skolen og ikke minst være et nyttig verktøy for turnélegging, produksjonsarbeid, rapportering og evaluering. Løsningen tar samtidig sikte på å generere lokale undersider til fylker, kommuner og alle skoler involvert i ordningen.

Seks forskjellige mennesker står samlet og smiler til kamera
På besøk hos DKS i Vestfold. Fra v: Anders Tollefsen (Kulturtanken), Torill Sjømæling (VFK), Belinda Leu (VFK), Anna B. Jørgensen (VFK), Linda Helseth (VFK) Kristian Ulyses Andaur (Kulturtanken). Foto: Karlina Fierro Nordgreen (Kulturtanken).

Inkludering og involvering

Prosjektgruppa har i høst invitert alle fylkeskommuner, direktekommuner og sentrale tilbydere i DKS til møte om ny portal for ordningen. Møtevirksomheten foregår i hele landet, på besøk hos kommuner og fylker og via Skype.

- Vi opplever stor entusiasme for prosjektet, vi får mange nyttige innspill og ikke minst får vi større innsikt i lokale utfordringer og behov, forteller Andaur.

Kulturtanken har via sine samarbeidspartnere i fylker og kommuner fått tilbakemeldinger på at dagens løsninger ikke er tilfredsstillende, eller sammenfallende og de er kostnadskrevende. Samtidig brukes det mange ulike løsninger og brukerne av ordningen må forholde seg til et stort antall nettsider for å få et helthetlig blikk på ordningen. Kulturtanken ønsker via prosjektet å samle all informasjon om DKS på én nettside.

- En ny portal vil for brukeren være inngangen til hele Den kulturelle skolesekken, enten man er lærer, elev eller utøver. Samtidig har vi stort fokus på at løsningen skal tilby en ny digital flate mot skolen som kan bidra til økt samarbeid mellom skole- og kultursektor, sier Andaur.
 

Ny løsning for programforslag høsten 2018

Deler av prosjektet vil bli lansert høsten 2018 med en ny løsning for programforslag.
Hensikten er at alle utøvere og kunstnere skal kunne søke ett sted med en felles dato, for alle fylker og direktekommuner involverte i ordningen. Utøverne må i dag forholde seg til mange ulike søknadskjemaer og bruker mye tid på å identifisere disse.

- Vi har stor tro på at en felles løsning for programforslag vil lette arbeidet for kunstnere som i dag søker mange ulike steder. Samtidig vil vi med en ny portal kunne tilfredsstille fremtidens krav til informasjonssikkerhet og kunne gi økt tilfang til ordningen. Vi har en ambisiøs tidsplan til et ambisiøst prosjekt, men vi er sikre på at dette skal vi få til, avslutter Andaur.