Høring: Ny fordelingsnøkkel for DKS

Høring: Ny fordelingsnøkkel for DKS

Kulturtanken fordeler i dag tippemidler til Den kulturelle skolesekken (DKS). Midlene fordeles fylker og direktekommuner etter en fordelingsnøkkel som tar hensyn til geografi, demografi og infrastruktur.

- Kulturtanken har fått et spennende oppdrag med å vurdere dagens fordelingsnøkkel for DKS ordningen, sier Mihriban Rai, avdelingsdirektør for Organisasjon og forvaltning i Kulturtanken

– Intensjonen med dette arbeidet er å ivareta likhetsprinsippet. Beregningsmodellen er fra DKS ordningens begynnelse og har ikke vært revidert siden den gangen. Dagens kriterier skal utfordres slik at vi kan se om kartet passer med terrenget. Utredningen er nå klar for en høringsrunde. Vi ser frem til tilskuddsmottakernes kommentarer knyttet til utredningen og de forslag som foreligger for ny fordelingsnøkkel, sier Rai.

Vista Analyse AS har på oppdrag fra Kulturtanken sett på nye modeller og fordelingsnøkler for DKS.

I rapporten anbefales det at “ …deler av fordelingsnøkkel revideres og gjøres mer forutsigbar, transparent og uavhengig av regionreformen. Konsekvensene for tilskuddspottene er små, men vil gi noen omfordelinger av tilskuddsmidlene sammenliknet med utfallet av dagens fordelingsnøkkel.”

Hele rapporten kan leses her.

Kulturtanken ber nå om innspill på forslagene til nye modeller for fordelingsnøkler.
Høringsfristen er 31. mai 2019. Høringsuttalelser sendes per e-post til postmottak@kulturtanken.no.Brev sendt til alle landets tilskuddsmottakere:

“Det vises til Kulturdepartementets tildelingsbrev til Kulturtanken – Den kulturelle skolesekken Norge for 2019. Under mål om effektiv og god forvaltning og styringsstruktur i DKS er det et resultatmål at ny fordelingsnøkkel er klare til bruk med virkning fra skoleåret 2020/2021. Som et ledd i dette arbeidet har Kulturtanken med bistand fra Vista Analyse AS utredet dagens fordelingsnøkkel samt foreslått alternative modeller for videre vurdering.

Kulturtanken sender med dette rapporten ”Vurdering av ny fordelingsnøkkel til Den kulturelle skolesekken” på høring. Rapporten er utarbeidet av Vista Analyse AS på oppdrag fra Kulturtanken og kan lastes ned fra http://www.kulturtanken.no/.

Vi ber høringsinstansene vurdere de foreslåtte alternative modellene i rapporten og kommentere eventuelle forhold som har betydning for fremtidig fordelingsnøkkel.

Rapporten og liste over høringsinstansene følger av vedlagte dokumenter.

Høringsfristen er 31. mai 2019. Høringsuttalelser sendes per e-post til postmottak@kulturtanken.no.”