Logo av den kulturelle skolesekken

Høyring: Ny fordelingsnøkkel for DKS

Kulturtanken fordeler i dag tippemidlar til Den kulturelle skulesekken (DKS). Midlane blir fordelte fylke og direktekommunar etter ein fordelingsnøkkel som tek omsyn til geografi, demografi og infrastruktur.

Kulturtanken har fått eit spennande oppdrag med å vurdere dagens fordelingsnøkkel for DKS-ordninga, seier Mihriban Rai, avdelingsdirektør for Organisasjon og forvaltning i Kulturtanken.

– Intensjonen med dette arbeidet er å vareta likskapsprinsippet. Berekningsmodellen er frå byrjinga av DKS-ordninga og har ikkje vore revidert sidan den gongen. Dagens kriterium skal utfordrast slik at vi kan sjå om kartet passar med terrenget. Utgreiinga er no klar for ein høyringsrunde. Vi ser fram til kommentarane til tilskotsmottakarane knytt til utgreiinga og dei forslaga som ligg føre for ny fordelingsnøkkel, seier Rai.

Vista Analyse AS har på oppdrag frå Kulturtanken sett på nye modellar og fordelingsnøklar for DKS.

I rapporten blir det tilrådd at “ …delar av fordelingsnøkkel blir reviderte og blir gjorde meir føreseieleg, transparent og uavhengig av regionsreforma. Konsekvensane for tilskotsspottane er små, men vil gi nokre omfordelingar av tilskotsmidlane samanlikna med utfallet av dagens fordelingsnøkkel.”

Heile rapporten kan lesast her (pdf)

Kulturtanken ber no om innspel på forslaga til nye modellar for fordelingsnøklar. Høyringsfristen er 31. mai 2019. Høyringsfråsegner blir sende per e-post til postmottak@kulturtanken.no.Brev sendt til alle tilskotsmottakarane i landet:

“Det blir vist til Kulturdepartementets tildelingsbrev til Kulturtanken – Den kulturelle skulesekken Noreg for 2019. Under mål om effektiv og god forvaltning og styringsstruktur i DKS er det eit resultatmål at ny fordelingsnøkkel er klare til bruk med verknad frå skuleåret 2020/2021. Som eit ledd i dette arbeidet har Kulturtanken med bistand frå Vista Analyse AS greidd ut dagens fordelingsnøkkel og dessutan foreslått alternative modellar for vidare vurdering.

Kulturtanken sender med dette rapporten ”Vurdering av ny fordelingsnøkkel til Den kulturelle skulesekken” på høyring. Rapporten er utarbeidd av Vista Analyse AS på oppdrag frå Kulturtanken og kan lastast ned frå http://www.kulturtanken.no/.

Vi ber høyringsinstansane vurdere dei foreslåtte alternative modellane i rapporten og kommentere eventuelle forhold som har noko å seie for framtidig fordelingsnøkkel.

Rapporten og liste over høyringsinstansane følgjer av vedlagde dokument.

Høyringsfristen er 31. mai 2019. Høyringsfråsegner blir sende per e-post til postmottak@kulturtanken.no.”