En etterspurt veileder for inkludering

En etterspurt veileder for inkludering

Nå skal det bli enklere for unge med en funksjonsnedsettelse eller en kronisk sykdom å delta i organiserte kunst- og kulturaktiviteter.

Generalsekretær i Unge funksjonshemmede, Leif-Ove Hansen, med kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja.

Organisasjonen Unge funksjonshemmede er én av 55 tilskuddsmottakere av tilskuddsordningen som skal sørge for økt inkludering av barn og unge i norsk kulturliv. Organisasjonen fikk støtte til prosjektet «Barrierefri fritid! En inkluderingsveileder for aktivitetstilbydere».

Leif-Ove Hansen - portrett
– Det er tydelige barrierer for unge med funksjonsnedsettelser eller kroniske sykdommer i norsk kulturliv. Mange kulturtilbydere har etterspurt en slik veileder, sier generalsekretær i Unge funksjonshemmede, Leif-Ove Hansen.

– Vi ser at vi har truffet en nerve. Vi er veldig glade for at vi har fått tilslag til prosjektet og at det er politisk vilje til å satse på økt inkludering i kulturlivet, sier Leif-Ove Hansen, generalsekretær i Unge funksjonshemmede.

Generalsekretæren forteller at mange kulturtilbydere ønsker å tilrettelegge for barn og unge med en funksjonsnedsettelse. De er klare over problemet med manglende tilrettelegging og lurer på lurer på hva de skal gjøre for å forhindre det.

– Det handler ikke om vondt vilje, men det glemmes kanskje litt når noe skal tilrettelegges? Med det her verktøyet, denne veilederen, kan ingen si «vi visste ikke».

Han poengterer at det for Unge funksjonshemmede også er viktig å vite at de som tilbyr kunst- og kulturaktiviteter til barn og unge har basiskunnskap om hva som trengs for dem som de representerer. For da er det lettere for enkeltpersoner å si fra hva han eller hun trenger av tilrettelegging.

Veileder med konkrete råd

Unge funksjonshemmede er en paraplyorganisasjon for 38 organisasjoner og grupperinger av ungdom med funksjonsnedsettelser og kroniske sykdommer. Til sammen har disse over 25 000 medlemmer.

Barn og unge med funksjonsnedsettelser deltar mindre i tilfeldige og organiserte fritidsaktiviteter enn øvrig befolkning, og opplever at mange plattformer er utilgjengelige. Noe som ser ut til å være negativt for deres livskvalitet.

Gruppebilde: Kulturtankens direktør Øystein Strand, kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja, generealsekretær i Unge funksjonshemmede Leif-Ove Hansen og prosjektleder for Frivillighetens år 2022 i Frivillighet Norge Birgitte Brekke.
Fra venstre: Kulturtankens direktør Øystein Strand, kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja, generealsekretær i Unge funksjonshemmede Leif-Ove Hansen og prosjektleder for Frivillighetens år 2022 i Frivillighet Norge, Birgitte Brekke.

– Dersom vi skal snu denne trenden, er det avgjørende at frivillige organisasjoner, foreninger og aktivitetstilbydere initierer strukturelle endringer, slik at det legges til rette for funksjonsmangfold og mer likestilt deltakelse, sier Hansen.

Tildelingen fra tilskuddsordningen skal brukes til å formidle en pedagogisk veileder for inkludering og tilrettelegging på fritidsarenaer, som reflekterer unges behov. 

– Veilederen vil gi konkrete råd om hva som må gjøres for å inkludere også våre grupper. Den vil også bevisstgjøre om fordommer.  

Viktig samarbeidspartner

Frivillighet Norge er organisasjonens samarbeidspartner inn i prosjektet. Birgitte Brekke er prosjektleder for Frivillighetens år 2022 i Frivillighet Norge.

Birgitte Brekke - portrett
  – Unge funksjonshemmedes «Barrierefri fritid-prosjekt og Frivilllighetens år er en perfekt match. Vi skal sette varige spor i mangfoldsarbeidet i frivillig sektor! sier Birgitte Brekke, prosjektleder for Frivillighetens år 2022 i Frivillighet Norge.

– Det viktigste vi kan få til med markeringen av Frivillighetens år er at enda flere ønskes velkommen og kjenner seg hjemme i foreningslivet. Veilederen som skal utvikles vil stå sentralt i innsatsen vi skal gjøre for at flere arenaer i frivillig sektor skal være reelt tilgjengelig for alle, sier Brekke.

Hun understreker hvor glade de er for å ha blitt invitert inn som samarbeidspartner.

– Frivillighetens år sitt viktigste bidrag blir i fase 2, knyttet til distribusjon og markedsføring av veilederen. Ved hjelp av den kan organisasjoner jobbe systematisk for å fjerne barrierer for deltakelse og ivareta et reelt mangfold i organiseringen av aktiviteter og arrangementer. Veilederen vil stå helt sentral i innsatsen vi gjør i 2022 for at flere arenaer skal være tilgjengelige for alle.

Om Unge funksjonshemmede

  • En paraplyorganisasjon for 38 organisasjoner og grupperinger av ungdom med funksjonsnedsettelser og kroniske sykdommer. Til sammen har disse over 25 000 medlemmer.
  • Har som formål å sikre deltakelse og samfunnsmessig likestilling for unge mellom 12 og 36 år med funksjonshemminger og kroniske sykdommer.
  • Unge funksjonshemmede jobber mot diskriminering og for universell utforming på alle samfunnsområder.

Mer info på ungefunksjonshemmede.no

Frivillighetens år 2022

  • Skal kaste et flomlys på frivillig sektor og den store innsatsen organisasjonene og de frivillige bidrar med.
  • Mål for året er økt deltakelse, økt tilgjengelighet og mangfold, og at frivillighetens rolle og betydning skal bli mer synlig.
  • Frivillighetens år skal markeres fra nord til sør, lokalt og nasjonalt, fysisk og digitalt av det offentlige, organisasjonene og alle frivillighetens støttespillere. 

Mer info på frivillighetnorge.no

Les mer:

Samlet rundt møtebord: Kulturtankens direktør Øystein Strand, kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja, generealsekretær i Unge funksjonshemmede Leif-Ove Hansen og prosjektleder for Frivillighetens år 2022 i Frivillighet Norge Birgitte Brekke.
– Det frivillige kunst- og kulturlivet i Norge er en unik arena for inkludering i hele landet, uavhengig av kjønn, etnisitet, religion, seksuell orientering, funksjonsevne eller sosial og økonomisk bakgrunn, sa kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja under lanseringen.

Alle bilder: Erik Brandsborg/Kulturtanken