Leif-Ove Hansen snakker med kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja.

Ein etterspurd rettleiar for inkludering

No skal det bli enklare for unge med ei funksjonsnedsetjing eller ein kronisk sjukdom å delta i organiserte kunst- og kulturaktivitetar.

Generalsekretær i Unge funksjonshemmede, Leif-Ove Hansen, med kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja.

Organisasjonen Unge funksjonshemmede er éin av 55 tilskotsmottakarar av tilskotsordninga som skal sørgje for auka inkludering av barn og unge i norsk kulturliv. Organisasjonen fekk støtte til prosjektet «Barrierefri fritid! Ein inkluderingsrettleiar for aktivitetstilbydarar».

Leif-Ove Hansen - portrett
–Det er tydelege barrierar for unge med funksjonsnedsetjingar eller kroniske sjukdommar i norsk kulturliv. Mange kulturtilbydarar har etterspurt ein slik rettleiar, seier generalsekretær i Unge funksjonshemmede, Leif-Ove Hansen.

–Vi ser at vi har treft ein nerve. Vi er veldig glade for at vi har fått tilslag til prosjektet og at det er politisk vilje til å satse på auka inkludering i kulturlivet, seier Leif-Ove Hansen, generalsekretær i Unge funksjonshemmede.

Generalsekretæren fortel at mange kulturtilbydarar ønskjer å leggje til rette for barn og unge med ei funksjonsnedsetjing. Dei er klare over problemet med manglande tilrettelegging og lurar på lurar på kva dei skal gjere for å forhindre det.

– Det handlar ikkje om vondt vilje, men det blir kanskje litt gløymt når noko skal leggjast til rette? Med det her verktøyet, denne rettleiaren, kan ingen seie «vi visste ikkje».

Han poengterer at det for Unge funksjonshemmede òg er viktig å vite at dei som tilbyr kunst- og kulturaktivitetar til barn og unge har basiskunnskap om kva som trengst for dei som dei representerer. For då er det lettare for enkeltpersonar å seie frå kva han eller ho treng av tilrettelegging.

Rettleiar med konkrete råd

Unge funksjonshemmede er ein paraplyorganisasjon for 38 organisasjonar og grupperingar av ungdom med funksjonsnedsetjingar og kroniske sjukdommar. Til saman har desse over 25 000 medlemmer.

Barn og unge med funksjonsnedsetjingar deltek mindre i tilfeldige og organiserte fritidsaktivitetar enn annan befolkning, og opplever at mange plattformer er utilgjengelege. Noko som ser ut til å vere negativt for livskvaliteten deira.

Gruppebilde: Kulturtankens direktør Øystein Strand, kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja, generealsekretær i Unge funksjonshemmede Leif-Ove Hansen og prosjektleder for Frivillighetens år 2022 i Frivillighet Norge Birgitte Brekke.
Frå venstre: Kulturtankens direktør Øystein Strand, kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja, generealsekretær i Unge funksjonshemmede Leif-Ove Hansen og prosjektleiar for Frivillighetens år 2022 i Frivillighet Norge, Birgitte Brekke.

– Dersom vi skal snu denne trenden, er det avgjerande at frivillige organisasjonar, foreiningar og aktivitetstilbydarar initierer strukturelle endringar, slik at det blir lagt til rette for funksjonsmangfald og meir likestilt deltaking, seier Hansen.

Tildelinga frå tilskotsordninga skal brukast til å formidle ein pedagogisk rettleiar for inkludering og tilrettelegging på fritidsarenaer, som reflekterer unges behov.

– Rettleiaren vil gi konkrete råd om kva som må gjerast for å inkludere òg gruppene våre. Den vil òg bevisstgjere om fordommar.

Viktig samarbeidspartnar

Frivillighet Norge er samarbeidspartnaren til organisasjonen inn i prosjektet. Birgitte Brekke er prosjektleiar for Året til frivilligheita 2022 i Frivillighet Norge.

Birgitte Brekke - portrett
  – Unge funksjonshemmede sitt «Barrierefri fritid-prosjekt og Frivillligheten sitt år er ein perfekt match. Vi skal setje varige spor i mangfaldsarbeidet i frivillig sektor! seier Birgitte Brekke, prosjektleiar for Året til frivilligheita 2022 i Frivillighet Norge.

– Det viktigaste vi kan få til med markeringa av Frivilligheten sitt år er at endå fleire ønskes velkommen og kjenner seg heime i foreiningslivet. Rettleiaren som skal utviklast vil stå sentralt i innsatsen vi skal gjere for at fleire arenaer i frivillig sektor skal vere reelt tilgjengeleg for alle, seier Brekke.

Ho understrekar kor glade dei har for å ha blitt inviterte inn som samarbeidspartnar.

– Året til frivilligheita sitt viktigaste bidrag blir i fase 2, knytt til distribusjon og marknadsføring av rettleiaren. Ved hjelp av ho kan organisasjonar jobbe systematisk for å fjerne barrierar for deltaking og vareta eit reelt mangfald i organiseringa av aktivitetar og arrangement. Rettleiaren vil stå heilt sentral i innsatsen vi gjer i 2022 for at fleire arenaer skal vere tilgjengelege for alle.

Om Unge funksjonshemmede

  • Ein paraplyorganisasjon for 38 organisasjonar og grupperingar av ungdom med funksjonsnedsetjingar og kroniske sjukdommar. Til saman har desse over 25 000 medlemmer.
  • Har som formål å sikre deltaking og samfunnsmessig likestilling for unge mellom 12 og 36 år med funksjonshemmingar og kroniske sjukdommar.
  • Unge funksjonshemmede jobber mot diskriminering og for universell utforming på alle samfunnsområde.

Meir info på ungefunksjonshemmede.no

Året til frivilligheita 2022

  • Skal kaste eit flaumlys på frivillig sektor og den store innsatsen organisasjonane og dei frivillige bidreg med.
  • Mål for året er auka deltaking, auka tilgjengelegheit og mangfald, og at rolla og betydninga av det frivillige skal bli meir synleg.
  • Året til frivilligheita skal markerast frå nord til sør, lokalt og nasjonalt, fysisk og digitalt av det offentlege, organisasjonane og støttespelarane til alle det frivillige.

Meir info på frivillighetnorge.no

Les mer:

Samlet rundt møtebord: Kulturtankens direktør Øystein Strand, kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja, generealsekretær i Unge funksjonshemmede Leif-Ove Hansen og prosjektleder for Frivillighetens år 2022 i Frivillighet Norge Birgitte Brekke.
– Det frivillige kunst- og kulturlivet i Noreg er ein unik arena for inkludering i heile landet, uavhengig av kjønn, etnisitet, religion, seksuell orientering, funksjonsevne eller sosial og økonomisk bakgrunn, sa kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja under lanseringa.

Alle bilete: Erik Brandsborg/Kulturtanken