Omslaget på DKS Årsrapport 2023

DKS Årsrapport 2023

I 2023 gikk antall kunstmøter i Den kulturelle skolesekken opp til samme nivå som før koronapademien.

Årsrapporten for 2023 viser hvordan den nasjonale DKS-ordningen oppfyller samfunnsoppdraget og målet sitt om å gi alle elever i norsk skole et profesjonelt kunst- og kulturtilbud av høy kvalitet. I samarbeid med utdanningssektoren fikk den nasjonale ordningen igjen satt kunst og kultur på dagsordenen til alle landets 823 125 elever.

Les hele årsrapporten med utvalgte funn og analyser her

Tilbake til normalnivå

Gjennomsnittlig antall kunstmøter per elev var 3,0, det samme nivået som i 2019 da snittet lå på 3,1 møter per elev. Omfanget av DKS-ordningen er dermed tilbake til et normalnivå sett i forhold til tiden før koronapandemien.

– Det er gledelig at tallene har gått opp, men uten at ordningen styrkes, er det ikke sannsynlig at antallet kunstmøter vil fortsette å stige i de nærmeste årene, sier Kulturtankens direktør Matias Hilmar Iversen.

– For at ordningen skal fungere, er det nødvendig med et godt samarbeid mellom kultursektoren og kunnskapssektoren. Vi opplever at dette samarbeidet er i god utvikling.

Tettere samarbeid med skolen og elevene

Årsrapporten reflekterer arbeidet som har blitt gjort på nasjonalt og lokalt nivå i 2023 for å sikre DKS’ relevans i opplæringen, gjennom å utvikle eller videreutvikle tiltak som skal koble tilbudet tettere på skolens læreplan. Av nye tiltak er det flere som rapporterer at de har tatt i bruk DKS-portalens koblingsverktøy, som knytter DKS-produksjoner til spesifikke læreplanmål.

I 2023 var medvirkning en sentral del av Den kulturelle skolesekkens utvikling, der elever, lærere og eksterne aktører spilte viktige roller i både planlegging, produksjon og evaluering av kulturtilbud.

– Det systematiske fokuset på medvirkning i alle faser av kulturtilbudene sikret at DKS i 2023 fortsatte å være relevant og tilpasningsdyktig i møte med ungdommens og utdanningssektorens ulike behov, sier Ståle Stenslie, avdelingsdirektør for Kunnskapsutvikling, kunst og skole (KKS) i Kulturtanken.