Kulturtankens årsrapport 2017

Kulturtankens årsrapport 2017

Sammenstilling av Kulturtankens aktiviteter og resultater i 2017.

Virksomhetens samlede aktiviteter i 2017 har handlet om siste runde av omstillingsprosessen, en styrt avvikling av Rikskonsertenes portefølje samt å bygge opp nye aktiviteter for DKS-ordningen og etaten Kulturtanken. Også i 2017 har relativt store deler av aktivitetene knyttet til det som tilhørte Rikskonsertenes mål og oppgaver preget organisasjonens arbeid; gjennom skolekonserter, barnehagekonserter, internasjonal avdeling og Barnas verdensdager. Selv om dette fases ut må hver konsert, hver festival og hver avtale gjennomføres profesjonelt, og med den bemanningen som kreves.

Samtidig har etaten iverksatt utallige aktiviteter, både når det gjelder kartlegging av styrings- og rapporteringssystem, dialog og informasjonsdeling, tilknytning til forskningsmiljø og utvikling av forprosjektet til en ny DKS-portal.