Hva er Kulturtanken?

Kulturtanken – Den kulturelle skolesekken Norge er Kulturdepartementets egen etat for kunst og kultur til barn og unge i skolen. Kulturtanken har derfor det nasjonale ansvaret for Den kulturelle skolesekken (DKS), som er kjernen i regjeringens politikk for kulturformidling til barn og unge.

Kulturtanken ble etablert i 2016, som et resultat av at Rikskonsertene i 2015 fikk et nytt og utvidet mandat, nytt navn og nye oppgaver som en nasjonal enhet for alle kunstuttrykkene i DKS. Oppgavene er knyttet direkte til fagområder som skal videreutvikle DKS.

Kulturtanken er en etat under Kulturdepartementet, men arbeidet skjer i nært samarbeid med Kunnskapsdepartementet, som eier arenaen DKS utøves på, nemlig skolen.

Sammen med alle våre DKS-partnere i fylkeskommuner og kommuner, på skoler og i kunst- og kulturinstitusjoner, vil Kulturtanken åpne dører til kunsten og framtiden for alle barn som vokser opp i Norge - dette er vår visjon og framtidsdrøm.

Hvorfor?

Den kulturelle skolesekkens legitimitet i skolen og det politiske samfunnsoppdraget hviler helt og holdent på at alle barn inkluderes; at den gir alle barn som bor i Norge, uavhengig av nasjonalitet, geografi, økonomi og sosial bakgrunn, felles referanserammer og felles opplevelser. Kunst og kultur kan være utrykk som overskrider normer, språk og sosial tilhørighet, og kan dermed leses som et demokratiseringsprosjekt som rekker langt utover det nasjonale - ut i verden.

Kunst er opplevelse, deltagelse og refleksjon som kan bidra til fellesskap, utfordre det etablerte og gi rom for utvikling og vekst i hver og en av oss. Kunst og kultur kan bidra til å utvikle en global forståelse for noe som er større enn en selv.

Hvordan?

Kulturtanken og Den kulturelle skolesekken må anerkjenne og forstå skolens tradisjonelle kvalifiserende oppdrag og kunstens tradisjonelle dannelsesoppdrag. Begge deler krever forståelse og innsikt i hverandres fagfelt, respekt for hverandres kunnskap og begrensninger, og en vilje til å se på hverandre som ressurser. Kulturtanken vil bistå sentrale myndigheter i kultursektor og utdanningssektor med råd og tjenester, og slik realisere politiske føringer, samt ta initiativ til å styrke nasjonale satsinger.

Mål

Kulturtanken har tre prioriterte delmål for perioden 2017 – 2020:

1. Styrke den kunstneriske og formidlingsmessige kvaliteten i DKS-tilbudet innen alle kunstretninger.
2. Bidra til økt samarbeid mellom skole- og kultursektor.
3. Effektivisere og fornye forvaltningen.


DKS

Mer informasjon om DKS finner du på denkulturelleskolesekken.no

Kulturtanken åpner dører til kunsten og framtiden

Kulturtankens visjon

Opplæringa i skole og lærebedrift skal, i samarbeid og forståing med heimen, opne dører mot verda og framtida og gi elevane og lærlingane historisk og kulturell innsikt og forankring.

Opplæringslova §1-1.

Last ned hele merkevareplattformen