Strategi

Strategi

Vi åpner dører til kunsten og framtiden for alle barn og unge i Norge!

Bakgrunn

Derfor har vi laget en ny strategi frem mot 2024 som et viktig verktøy i vårt arbeid med å realisere de politiske føringene på feltet.

Barn og unge fortjener virkelig et tilbud av ypperste kvalitet! Kulturtanken skal bidra til å styrke Den kulturelle skolesekken (DKS) og arbeide for godt samspill mellom skole- og kultursektor. Fylkeskommunene og kommunene har ansvaret for å fylle sekken med innhold, med Kulturtanken som nasjonalt bindeledd og ressurssenter. Vi skal være en katalysator for videre utvikling av DKS og legge til rette for erfaringsdeling og medvirkning. Vi skal fremme nyproduksjon og utvikle effektive fellesløsninger som DKS-administrasjoner og skoler i hele landet kan benytte. For å bidra til kunnskapsbasert utvikling i vår sektor skal vi også stimulere til forskning.

Kulturtanken skal legge til rette for barn og unges skaperglede, engasjement og utforskertrang – akkurat slik Stortingsmelding 18 slår fast. Barn og unges kunst- og kulturmøter skjer på mange arenaer, både som del av skolehverdagen og i fritiden. I samarbeid med ulike kunstmiljøer, forvaltningsnivåer og sektorer skal vi bygge et kunst- og kulturliv som speiler samfunnet og som løfter et mangfold av stemmer. Barn og unge skal lyttes til når vi utformer tilbud og tiltak. Derfor viderefører vi også vårt ungdomsråd.

Så vil vi bidra til å oppfylle FNs bærekraftsmål. Vi skal redusere vårt eget klimaavtrykk, samtidig som vi arbeider for sosial bærekraft. Like muligheter for alle barn og unge er en forutsetning for å realisere den samfunnsbyggende kraften i barne- og ungdomskulturfeltet.

Virksomhetsidé

Kulturtanken arbeider for at alle barn og unge får oppleve og ta del i kunst- og kulturopplevelser som åpner for undring, engasjement og tilhørighet. Gjennom samarbeid, deling og innovasjon vil vi samle og løfte kunst- og kulturfeltet for, med og av barn og unge. Vi styrker samarbeidet mellom forvaltingsnivåer og dialogen mellom skolesektor og kultursektor. Vi står på for at barn og unge skal få like muligheter til å være skapende medborgere. 

Frem mot 2024 skal Kulturtanken 

Løfte barn og unges stemmer  

Kulturtanken skal fremme barn og unges medvirkning i kunst og kultur og vektlegge deres syn i utforming og utvikling av ordninger og tiltak. Vi skal arbeide for et inkluderende kunst- og kulturliv der barn og unge har mulighet til selv å være skapende, og styrke mangfoldet av stemmer i demokratiske prosesser.

Styrke Den kulturelle skolesekken

Kulturtanken skal sikre at alle barn og unge i hele landet får et likeverdig og profesjonelt DKS-tilbud.

Kulturtanken skal legge til rette for utvikling av DKS og styrke samspillet mellom skole- og kultursektor i tråd med de nasjonale målene for ordningen. Vi skal stimulere til nyproduksjon, styrke profesjonsfellesskap og skape arenaer for erfaringsdeling. Vi skal arbeide for at det er attraktivt for kunstnere å være utøvere i ordningen.

Være en god samarbeidspartner

Kulturtanken skal være en attraktiv samarbeidspartner og en pådriver for innovative prosjekter i barne- og ungdomskulturfeltet. Gjennom samspill med andre aktører skal vi styrke statusen på kunst og kultur til barn og unge. Vi vil utnytte muligheter som ligger i ny teknologi og bidra til å bygge et kunst- og kulturliv som speiler samfunnet.  

Stimulere til kunnskapsutvikling

Kulturtanken skal utvikle, samle og formidle kunnskap om barn og unges kunst- og kulturbruk. Vi skal stimulere til forskning og bidra til kunnskapsbasert utvikling av kunst- og kulturtilbudet til barn og unge.

Utvikle effektive fellesløsninger

Kulturtanken skal ta utgangspunkt i samfunnets behov og bidra til bedre tjenester og mer effektiv ressursbruk. Vi skal utvikle, forvalte og tilgjengeliggjøre innovative, digitale løsninger. Vi skal sikre våre samarbeidspartnere gode forutsetninger for å levere innhold av høy kvalitet til barn og unge.

Redusere eget klimaavtrykk

Kulturtanken skal legge til rette for at vår organisasjon og samarbeidspartnere kan ta miljøbevisste valg og redusere eget klimaavtrykk.