Forvaltning og rapportering

Forvaltning og rapportering

Kulturtanken forvalter statlige midler til DKS-ordningen, og har ansvaret for oppfølgingen.

Kulturtanken har ansvaret for oppfølgingen av Den kulturelle skolesekken (DKS): Rapportering, statistikk, forskning, analyse, iverksetting og gjennomføring av kvalitetshevende tiltak.

Avdeling for organisasjon og forvaltning har som hovedformål å sikre god ressursutnyttelse, effektiv forvaltning og lage gode og tydelige styringsstrukturer i DKS-ordningen.

Årsrapporter for Kulturtanken

Kulturtankens årsrapport 2021

Sammenstilling av Kulturtankens aktiviteter og resultater i 2020, inkludert årsregnskap og vurdering av framtidsutsikter.

Kulturtankens årsrapport 2020

Sammenstilling av Kulturtankens aktiviteter og resultater i 2020, inkludert årsregnskap og vurdering av framtidsutsikter.

Kulturtankens årsrapport 2019

Sammenstilling av Kulturtankens aktiviteter og resultater i 2019, inkludert DKS-portalen, BUSK-rapporten og kvalitetsrapporten.

Tildelingsbrev

Kulturtanken får sitt mandat fra Kulturdepartementet og Kunnskapsdepartementet i årlige tildelingsbrev. Les mer om tildelingsbrevet under Vårt mandat.

Tilskuddsbrev

Overskuddet fra Norsk Tipping AS går blant annet til kulturformål, herunder Den kulturelle skolesekken. Midlene til DKS blir fordelt videre av Kulturtanken etter fordelingsnøkkel der følgende variabler inngår: elevtall i grunnskole og videregående skole, geografiske avstander og infrastruktur. Endelig tilskuddsbrev for skoleåret 2022–2023 forventes sendt ut til fylkeskommuner i juni 2022.

Samarbeidsavtaler