Skip to main content
En mann med gitar sitter foran en sal med flere barn på første rad.

Forvaltning og rapportering

Kulturtanken forvaltar statlege midlar til DKS-ordninga og tilskotsordningar, og har ansvaret for oppfølginga.

Kulturtanken har ansvaret for oppfølginga av Den kulturelle skulesekken (DKS): Rapportering, statistikk, forsking, analyse, iverksetjing og gjennomføring av kvalitetshevande tiltak.

Avdeling for organisasjon og forvaltning har som hovudformål å sikre god ressursutnytting, effektiv forvaltning og lage gode og tydelege styringsstrukturar i DKS-ordninga.

Årsrapportar for Kulturtanken

Omslaget på Kulturtankens årsrapport 2023

Kulturtankens årsrapport 2023

Samanstilling av Kulturtankens aktivitetar og resultat i 2023, inkludert årsrekneskap og vurdering av framtidsutsikter.

Kulturtankens årsrapport 2022 - omslagsbilde fra en konsert

Kulturtankens årsrapport 2022

Samanstilling av Kulturtankens aktivitetar og resultat i 2022, inkludert årsrekneskap og vurdering av framtidsutsikter.

Omslag på Kulturtankens årsrapport 2021

Kulturtankens årsrapport 2021

Samanstilling av Kulturtankens aktivitetar og resultat i 2021, inkludert årsrekneskap og vurdering av framtidsutsikter.

Illustrasjonsbilde med rapportforside.

Kulturtankens årsrapport 2020

Samanstilling av Kulturtankens aktivitetar og resultat i 2020, inkludert årsrekneskap og vurdering av framtidsutsikter.

Tildelingsbrev

Kulturtanken får mandatet sitt frå Kultur- og likestillingsdepartementet (KUD) og Kunnskapsdepartementet (KD) i årlege tildelingsbrev. Les meir om tildelingsbrevet under Mandatet vårt.

Tilskotsbrev

Overskotet frå Norsk Tipping AS går mellom anna til kulturformål, under dette Den kulturelle skulesekken. Midlane til DKS blir fordelt vidare av Kulturtanken etter fordelingsnøkkel der følgjande variablar inngår: elevtal i grunnskule og vidaregåande skule, geografiske avstandar og infrastruktur. Endeleg tilskotsbrev for skuleåret 2023–2024 vart sendt ut til fylkeskommunar i juni 2023.

I 2022 vart det utarbeidd nye kriterium for direktekommunar i DKS. For meir informasjon om mellom anna fordeling av spelemidlar, sjå økonomi i DKS.

Samarbeidsavtalar