Skip to main content
Mandatet vårt

Mandatet vårt

Kulturtanken får mandatet sitt fra Kultur- og likestillingsdepartementet og Kunnskapsdepartementet i årlige tildelingsbrev.

Mål for Kulturtanken 2024

Fra tildelingsbrevet:

Kulturtanken er statens forvaltningsorgan på området barne- og ungdomskultur, hvor sentrale oppgaver er å gi råd til departementene i spørsmål om barne- og ungdomskultur, tilrettelegge for samarbeid og samordne innsats på feltet i dialog med relevante aktører, ha oversikt over og videreutvikle kunnskap på området og forvalte ulike virkemidler. Med barne- og ungdomskultur menes kunst- og kulturuttrykk som har barn og unge som målgruppe, både som mottakere, deltakere og aktører. Kulturtanken skal, innenfor de målsettinger, rammer og ressurser som til enhver tid er fastsatt av departementet og Stortinget, arbeide for å nå målene på området.

En sentral oppgave for Kulturtanken på barne- og ungdomskulturområdet er å ivareta det nasjonale ansvaret for Den kulturelle skolesekken (DKS) for alle kunst- og kulturuttrykk, og forvalte statlige midler til ordningen. Dette ansvaret skal følges opp i tråd med de til enhver tid gjeldende nasjonale målene for DKS.

Bevilgningene til Kulturtanken og til barne- og ungdomstiltak skal bidra til at alle barn og unge får et kunst- og kulturtilbud av høy kvalitet, uavhengig av bakgrunn, bosted og økonomiske ressurser, og til at barn og unge skal ha mulighet til å delta i fritidsaktiviteter.

Kultur- og likestillingsdepartementet har for 2024 fastsatt følgende mål for Kulturtanken:

 1. Bidra til at barn og unge får oppleve, delta i og skape kunst og kultur på fritiden
 2. Fremme en kunnskapsbasert utvikling av kunst- og kulturtilbudet for barn og unge
 3. Utvikle Den kulturelle skolesekken (DKS) i tråd med de nasjonale målene for ordningen
 4. Videreutvikle samarbeidet om DKS mellom kultursektoren, utdanningssektoren og forvaltningsnivåene
 5. Sørge for effektiv og god forvaltning og styringsstruktur

Målene for Kulturtanken skal følges opp gjennom følgende styringsparametere (hvilke(t) mål styringsparameterne er knyttet opp mot er angitt i parentes):

 1. At Kulturtanken tilrettelegger for dialog og samordner innsats på barne- og ungdomskulturfeltet (1, 2, 3, 4)
 2. At Kulturtanken gir faglige råd for å utvikle den statlige politikken på barne- og ungdomskulturområdet, og bidrar med faglig innsikt i offentlig debatt på sine ansvarsområder (1, 2, 3)
 3. At Kulturtanken stimulerer til utvikling av og tilgjengeliggjør forskning på kunst- og kulturtilbudet for barn og unge (2, 3)
 4. At Kulturtanken legger til rette for diskusjon av ulike kvalitetsforståelser i tilknytning til barne- og ungdomskultur og DKS (1, 3 og 4)
 5. At Kulturtanken bidrar til barn og unges medvirkning i utvikling av barne- og ungdomskultur og til elevmedvirkning i DKS (3 og 4)
 6. At Kulturtanken styrker arbeidet med samisk språk og samisk kultur, minoritetsspråk og minoritetskultur i DKS-ordningen (3, 4)
 7. At Kulturtanken arbeider for felles eierskap til DKS-ordningen i kultursektoren og utdanningssektoren (3 og 4)
 8. At Kulturtanken videreutvikler nasjonale fellesløsninger for DKS i dialog med utøvere/ kunstnerorganisasjoner, fylkeskommuner og kommuner (3, 4 og 5)
 9. At Kulturtanken bidrar til å spre kunnskap om gode, lokale modeller for kunst- og kulturtilbud til barnehagebarn, og til kunnskapsutvikling om hvordan kunstmøter best kan fungere for aldersgruppen (2, 3 og 4)
 10. At tilskuddsmidler til barne- og ungdomstiltak og ordningene Inkludering i kulturliv og DKS videreutvikles i tråd med oppdraget og forvaltes i tråd med formål og regelverk (1, 3 og 5)
 11. At Kulturtanken utvikler og fornyer kompetanse i organisasjonen på prioriterte felt (5)

Last ned tildelingsbrevet (pdf)

Se også nasjonale mål for Den kulturelle skolesekken