Vårt mandat

Vårt mandat

Kulturtanken får sitt mandat fra Kulturdepartementet og Kunnskapsdepartementet i årlige tildelingsbrev.

Mål for 2022 (fra tildelingsbrevet)

Overordnede mål

Barne- og ungdomskulturfeltet er presentert som et samlet politisk satsingsområde på nasjonalt nivå i Meld. St. 18 (2020–2021) Oppleve, skape, dele. Kunst og kultur for, med og av barn og unge. Stortinget har sluttet seg til målsettingene om at alle barn og unge skal ha et kunst- og kulturtilbud av høy kvalitet, at de skal oppleve kunst og kultur som er laget for dem, som involverer dem, og som de kan delta i, og at barn og unge skal få tilgang til de arenaene de trenger for å utvikle skaperglede, engasjement og utforskertrang, jf. Innst. 622 S (2020–2021). Bevilgningene til Kulturtanken skal bygge opp under disse overordnede målsettingene, jf. omtale under kap. 325 Allmenne kulturformål i Prop. 1 S (2020–2021).

Stortinget har sluttet seg til de nasjonale målene for DKS med en tydeliggjøring av at DKS fortsatt skal medvirke til at elever får et profesjonelt kunst- og kulturtilbud, jf. vedtak av 8. juni 2021 i sak 29. DKS skal på denne bakgrunn være er en nasjonal ordning som skal formidle profesjonell kunst og kultur av høy kvalitet til barn og unge, og skal:

 • være et gratis tilbud for alle barn og unge i grunnskolen og videregående skole og skal tilbys jevnlig
 • sikre at barn og unge får et likeverdig og profesjonelt kunst- og kulturtilbud av høy kvalitet, uavhengig av hvor de bor, slik at de kan gjøre seg kjent med og utvikle forståelse for et variert spekter av kulturuttrykk
 • bidra til barn og unges danning og utdanning, slik dette er formulert i overordnet del og læreplaner i fag
 • formidle et kulturtilbud som blir opplevd som relevant, og som representerer et kulturelt mangfold av tilbud og utøvere
 • være et samarbeid mellom kultursektoren og utdanningssektoren på alle nivå for å sikre god planlegging, forankring og tilrettelegging
 • bidra til å styrke norsk språk, de samiske språkene, de nasjonale minoritetsspråkene og norsk tegnspråk som grunnleggende kulturbærere
 • bidra til å formidle kunst- og kulturtilbud til barnehagebarn
Mål for Kulturtanken

Kulturtanken er organisert som en virksomhet under Kultur- og likestillingsdepartementet, med et oppdrag for arbeidet med Den kulturelle skolesekken (DKS) som er fastsatt av Kultur- og likestillingsdepartementet og Kunnskapsdepartementet i fellesskap.

Følgende mål gjelder for Kulturtanken i 2022:

 1. Effektiv og god forvaltning og styringsstruktur
 2. Høy kunstnerisk og formidlingsmessig kvalitet på tilbudet i Den kulturelle skolesekken innen alle kunstretninger, som samspiller med skolens læreplaner
 3. Samarbeid med kultur- og utdanningssektor om innhold og kvalitet i Den kulturelle skolesekken
 4. Styrket barne- og ungdomskultur med mulighet for barn og unges deltakelse