Rapport: Dataspill som kulturuttrykk i DKS

Rapport: Dataspill som kulturuttrykk i DKS

Kulturtanken har gjennomført en kartlegging av mulighetsrommet for å inkludere dataspill i Den kulturelle skolesekken.

Det er kjent for mange at dataspill utgjør en stadig voksende del av barne- og ungdomskulturen. Avdelingsdirektør for kunst, kultur og skole i Kulturtanken, June Breivik, påpeker betydningen av å ta samtidens kunst- og kulturuttrykk på alvor, og at dataspill er en del av dette.

– Får mediet en større plass i DKS, vil man kunne reflektere barn og unges hverdag på en enda bedre måte. Dataspill har også et mye større kunstnerisk og kulturelt uttrykk enn det mange tror. Vi ønsker å vise frem andre sider av spilluniverset, som ikke bare er e-sport og det man leser i mediene, sier hun, og legger til at mediet skal passe innenfor rammene i skolesekken.

Høy kunstnerisk kvalitet

Rapporten bygger på kunnskap fra flere relevante kilder. Blant annet arrangerte Kulturtanken i september i fjor en nasjonal delingskonferanse kalt Spilltanken: Hvordan kan dataspill se ut i DKS?, i tillegg ble det i samarbeid med DKS Oslo gjennomført en dataspillpilot (mobilspillet My Child: Lebensborn) på to ungdomsskoler i Oslo. Man har også blant annet hatt lengre samtaler med én DKS-planlegger og én DKS-utøver, der ulike relevante problemstillinger har blitt diskutert.

Det er viktig at opplevelsen skal være av høy kunstnerisk og formidlingsmessig kvalitet, men også at spillene ikke kommer i konflikt med prinsippet om reklamefrihet i skolen. I og med at DKS skal dekke formidling av seks ulike kunst- og kulturuttrykk, vil det være begrensede midler for hva slags spill som vil være aktuelt å inkludere.

Samtidig vil dataspill ha evnen til å presentere de andre uttrykkene i nye former, slik at de ikke får redusert sin tilstedeværelse i ordningen.

Vil inkludere VR, AR og apper

Ettersom DKS-administrasjonene har uttrykt at de per i dag har mangelfull kompetanse om dataspill, og at det dermed vil være vanskelig å foreta nødvendige kvalitetsvurderinger, er det mulig at Kulturtanken ønsker å følge opp dataspillpiloten fra i fjor – da skal det i større grad legges vekt på kunstneriske orienterte dataspill og et formidlingsopplegg rundt dette.

I den forbindelse bør man også vurdere en lengre prøveordning for et nytt kunst- og kulturuttrykk i DKS kalt «spill og interaktive medier», der formidlingsteknologien også kan inkludere eksempelvis VR (Virtual Reality), AR (Augmented Reality) og egnede apper, i tillegg til dataspill. I etterkant kan det evalueres om kategorien bør innføres permanent på linje med de seks andre etablerte uttrykkene i DKS.

Målet med å sette i gang piloten vil være å stimulere til utvikling av flere produksjoner rettet mot DKS-ordningen, som eksperimenterer med bruk av ny teknologi i formidlingen av kunst og kultur til barn og unge, inkludert dataspillproduksjoner.

Les og last ned rapporten her (pdf)