Veileder for filmvisning i DKS

Veileder for filmvisning i DKS

Veilederen for film anbefales som et utgangspunkt for avtaler om filmvisning i DKS.

Filmveilederen er ment å styrke samordningen rundt prisregime og praksis knyttet til filmvisning i DKS, og veilede både DKS-programmerere i fylker og kommuner og tilbydere av film og visningsrom.

Prisveilederen består av priskategorier, samt en veileder til praksis rundt filmvisning på kino og skole. Følgende prisveileder anbefales som et utgangspunkt for avtaler om filmvisning i DKS. Prisene er inkl. moms.

Kinovisning: kr. 60,- pr. elev

Sats på kr 60 per elev legges til grunn for kinovisning i veileder. Satsen bør være uavhengig av kinoens størrelse, eller om kinoen er privat eller kommunalt eiet og drevet.

Veileder til avtaler om kinovisning

DKS-ansvarlig gjør avtale om visning av filmen med den aktør som har meldt filmen inn i DKS-portalen. Deretter gjøres avtale om filmvising med kinoen med henvisning til satsen kr 60. Kinoen bestiller filmen av distributør. DKS melder inn antall deltakende publikum (elever) til kinoen.

Kinoen skal følge vanlig rapportering hvor publikumstall (elevtall) legges inn i Rapportserver.

Kinoen fakturerer DKS billettpris på kr 60 per elev. Kino og distributør gjør opp seg imellom, basert på egne avtaler, uten å involvere DKS.

Reklamefri kinovisning

Reklame før filmvisning stjeler av tidsbruken til DKS, og går dermed utover formidlingsopplegg tilknyttet filmvisningen. DKS er også en del av skolen, og må forholde seg til skolens rammer.

Skoleeier plikter å skjerme elevene for uønsket påvirkning: Opplæringsloven § 9-6. Det bør derfor ikke vises reklame i forbindelse med kinovisninger i DKS.

Visning av kinofilm* på skole: kr. 30,- pr. elev

Sats på kr. 30 pr. elev legges til grunn for visning av kinofilm* på skole. Når «billettpris» legges til grunn for skolevisning, er det for å følge logikken fra kinovisning for visning av kinofilm på skole.

Veileder til avtaler om skolevisning

Filmvisning på skole avtales med den aktør som har meldt filmen inn i DKS-portalen, som så sørger for nedlastbar fil til skolevisning, og fakturerer DKS i fylke/ kommune.

Dersom filmen vises både på skole og på kino i samme turné, avtales dette med filmprodusent/distributør. Ved kinovisningene fakturerer kino (se punktet over) og ved skolevisningene fakturerer filmprodusenten DKS.

Kommentar

Det må bemerkes at det ikke er et førsteønske å vise kinofilm på skole i regi av DKS, og det ikke skal sees som en «billigere måte å vise film», men en løsning der det av andre hensyn (demografi, sentralitet, transport, og siste to år pga. Covid-19 situasjonen) er beste løsning for å få vist filmen til elever.

Visning av kortfilm** på skole: kr 500,- pr visningsdag

DKS betaler vederlag for vising av kortfilm på skole, på kr. 500 pr. dag. Visningen avtales med produsent som også fakturerer for vederlaget.

Begrunnelse for å beholde dagspris som ramme for vederlag, er mål om en samlet vederlagspraksis i DKS-ordningen. Unntaket er kinofilm som blir vist på skole (se over). En ramme med dagspris ansees som utjevnende, da det er stor variasjon i både antall elever og antall visninger av film på den enkelte skole.

Utøverhonorar

Utøver(e) som følger filmen på kino eller til skolen som formidler bør få satser fra rammeavtalen for oppdrag i DKS, fremforhandlet av Creo/KS (ASA 4401) (pr. 1.08 2022 kr. 5 342,-).

*Hva er en kinofilm?
DKS anser langfilm med ordinær kinodistribusjon som kinofilm. Opprinnelig langfilm for kino som klippes ned til under 60 minutter (for f. eks TV-visning), og denne versjonen vises i DKS, regnes filmen fortsatt som kinofilm.

**Hva er kortfilm?
DKS viser til lovdata og forskriftene som er grunnlag for NFI sine tilskudd og anser 60 minutter som grensen for kortfilm og langfilm, uavhengig av sjanger. En DKS-produksjon som består av flere korte utdrag fra en og samme kinofilm regnes som film under 60 minutter.

Veilederen er en anbefaling utarbeidet av fagansvarlige for film i DKS i fylkene og Kulturtanken, i dialog med Film & Kino, Produsentforeningen Virke og Norske filmdistributørers forening (NFF). Arbeidsutvalget for DKS er orientert.

For mer informasjon om bakgrunnen og arbeidet med veilederen eller spørsmål rundt veilederen ta kontakt med Cathrine Jakobsen, fagansvarlig for film i Kulturtanken (post@kulturtanken.no).