Nytt system for utbetaling av vederlag for bruk av visuell kunst i DKS

Nytt system for utbetaling av vederlag for bruk av visuell kunst i DKS

Bruk av opphavsrettslige beskyttede verk i DKS-produksjoner skal alltid registreres i portalen. Denne veiledningen viser deg hvordan.

I 2023 skrev BONO og Kulturtanken under på en pilotavtale som skal legge til rette for at det betales vederlag til rettighetshavere for bruk av opphavsrettslig beskyttede visuelle verk i Den kulturelle skolesekken.

Les mer om avtalen.

Alle fylker og kommuner som programmerer produksjoner innenfor visuell kunst i DKS er forpliktet til å betale vederlag for bruk av kunstverk. Dette er lovfestet i Lov om opphavsrett til åndsverk mv. (åndsverkloven). Den nye avtalen  avtalen gjør at kostnadene trekkes fra tippemiddelbevilgningen før fordelingen til fylker og kommuner. Altså blir ikke pengestrømmen hos det det enkelte fylke/kommune påvirket av bruk av kunstverk.  Desto viktigere er det at verkene registreres korrekt i DKS-portalen, før DKS-rapporteringen i slutten av året.  Registreringen gjør BONO i stand til å utbetale vederlag til riktig rettighetshaver.

Avtalen vil typisk gjelde billedkunst, tegninger og illustrasjoner, skulpturer, kunsthåndverk, kunstfotografi, installasjoner, lydverk og dokumentasjon av performance-verk. Rettighetshaveren trenger ikke være medlem av BONO.

Slik registrerer du ett eller flere verk i DKS-portalen

Dette er en steg-for-steg gjennomgang av hvordan du enkelt kan registrere verk i DKS-portalen. Man må være registrert som DKS-planlegger i et fylke eller en kommune for å ha tilgang.

Du kan også se en videoveiledning (for utøvere) lenger ned på siden.

 • Gå til punktet Premisser og undertittelen Opphavsrett og vederlag.
  Trykk på "Legg til".
 • Velg kunstuttrykket Visuell kunst.
 • Oppgi Navn på kunstner, altså rettighetshaveren.
 • Oppgi Tittel og årstall på verk.
  F. eks "Uten tittel, 2020".
 • Oppgi på hvilken måte verket brukes i produksjonen:

  Visning av fysisk originaleksemplar hukes av dersom selve verket er med i produksjonen. Feltet skal kun brukes om verket er i kunstnerens eget eie og skal vises i Den kulturelle skolesekken.

  Visning av kopi av verket hukes av dersom originalverket blir gjengitt som kopi. Med kopi menes eksempelvis at det avfotograferes, skrives ut, lagres fra internett eller gjengis i PowerPoint. Her oppgis også totalt antall kopier som brukes, f. eks hvor mange kopier av et kunstverk som blir skrevet ut til en skoleklasse.

  Verket er et videoverk hukes av dersom verket er laget i et videoformat, og her oppgis hvor mange minutter som spilles av i visningen.

  Verket er vist gjennom ekstern film/tv/videoinnspilling skal bare brukes for verk som inngår i en film/tv/video-innspilling, for eksempel ved at verket filmes i klipp fra en dokumentarfilm om en kunstner eller lignende som blir vist i produksjonen.

  Verket er en illustrasjon hukes av dersom det for eksempel vises illustrasjoner fra en bok.   

  Verket vises på besøk hos utstillingsinstitusjon eller kunstner hukes av dersom verket befinner seg i et galleri eller på et atelier, og elevene reiser ut fra skolen for å se det. Dette er viktig ettersom noen visningssteder allerede er omfattet av andre vederlagsavtaler. Om prosjektet vises på skolen skal det ikke registreres noe her.
 • Legg inn Ytterligere informasjon dersom det er aktuelt.
 • Trykk Lagre.
  Gjenta prosessen for alle verkene som produksjonen inneholder. En god tommelfingerregel er å heller registrere for mange enn for få.

Nå er bruk av verk registrert, og du er ferdig!

Når alle verk er registrert vil de følge rapporteringen på hver enkel produksjon. Til slutt vil BONO gjennomgå verkene og fordele vederlagsmidlene på rettighetshaverne, som altså vil få utbetalt vederlaget i kalenderåret etter at verket har blitt vist i DKS.    

Se videoveiledning

Verkregistrering for visuell kunst i DKS-Portalen from Kulturtanken on Vimeo.

Ofte stilte spørsmål

Hva er opphavsrettslig vederlag?

Opphavsretten reguleres av Åndsverkloven. Den gjør at kunstnere er beskyttet mot at andre bruker deres kunstverk uten tillatelse, og at de kan kreve et rimelig vederlag for bruk av kunsten.  

For at et verk skal være opphavsrettslig vernet, må det ha verkshøyde. I DKS-sammenheng vil kravet om verkshøyde typisk være oppfylt dersom verket er skapt av en kunstner. Verket er beskyttet av opphavsretten i kunstnerens levetid og i 70 år etter vedkommende sin død.  

Altså vil avtalen omfatte alle kunstverk som vises i Den kulturelle skolesekken, også de som formidles av andre enn kunstneren selv. Arbeider som lages av elevene - for eksempel i forbindelse med et verksted - vil imidlertid ikke utløse vederlag.  

Dersom verket vises i en institusjon (f.eks et galleri) som allerede er bundet av andre opphavsrettslige vederlagsavtaler, gjelder ikke denne avtalen, og dersom DKS eller en annen institusjon har kjøpt verket av kunstneren, vil visning av originalverk heller ikke utløse vederlag. 

Hvilken type bruk er dekket av avtalen?

Avtalen omfatter typisk tilfeller hvor et verk vises til et publikum, enten som original eller som kopi. Med kopi menes eksempelvis at det avfotograferes, skrives ut, lagres fra internett eller gjengis i PowerPoint.  

Åndsverkloven § 3 bestemmer at eksemplarfremstilling og tilgjengeliggjøring for allmennheten av verk, er innenfor rettighetshaverens enerett.  

Hva vil vederlagene utgjøre og hvordan vil de bli betalt?

Kulturtanken betaler en årlig engangssum til BONO på vegne av alle fylker og kommuner i Norge. Summen skal dekke all bruk av kunstverk som er omfattet av avtalen.  

I begynnelsen av året mottar BONO en oversikt over hvilke verk som er brukt og hvor mye de er brukt, og fordeler denne summen til rettighetshaverne.  

Størrelsen på det enkelte vederlaget avhenger av flere faktorer, for eksempel i hvilket omfang de ulike verkene har blitt brukt, og hvor mange rettighetshavere vederlaget til slutt skal fordeles på. Det er altså viktig å merke seg at en kunstner som viser verk i 2023, først vil få utbetalt vederlaget i 2024.   

Nyttige lenker og kontaktinformasjon

Takk for at du bidrar, og lykke til!