– Det grafiske ga en viktig ramme for å utfylle, skape forventninger og få frem essensen

– Det grafiske ga en viktig ramme for å utfylle, skape forventninger og få frem essensen

Tips og erfaringer om digitale produksjoner fra musikkprodusentene i DKS Viken.

Illustrasjonsbildet fra strømmelandingssiden for The Alehouse Sessions. Grafisk utforming ved Villnis.

Av Ragnhild V. Tveitan, Nina C. Dahl og Ann-Cathrin Tessnes

Utgangspunkt

Vi tok utgangspunkt i de produksjonene vi allerede hadde programmert siden vi ønsket å holde på kontraktene vi hadde inngått. Vi prøvde ulike formater, og det vi mente fungerte best, var å strømme live med interaktive elementer. Vi gikk derfor bort fra å sende ut rene opptak. Vi etterstrebet å holde oss så tett opp til opprinnelig turnéplan og så live som mulig. Gjennom erfaringene vi gjorde med flere digitale prosjekter vår- og høst 2020, ble det også tidlig tydelig for oss at produksjonene måtte produseres om fra live gymsalskonsert til digitalt format.

Det har tvunget oss til å se på vårt felt gjennom nye øyne, men med de samme kvalitets- og formidlingskriteriene som vi normalt jobber etter som musikkprodusenter i DKS-Viken.

Fakta

Artikkelen inngår i serien Ti tips til digitale DKS-produksjoner.
Fagansvarlige fra hvert kunstuttrykk deler erfaringer og tips fra arbeidet med DKS-produksjoner under pandemien.

Lenker til de andre underartiklene
Anders Gaarder Karterudseter, scenekunst (DKS Oslo)
Gunnar Vilberg, litteratur (DKS Viken)
Ketil Hustad, kulturarv og musikk (DKS Trøndelag)
Siri Natvik, film (DKS Viken)
Vigdis Blaker, visuell kunst og film (DKS Agder)

Den digitale plattformen

Vi erfarte at det å produsere og fasilitere en digitalkonsert gjennom en livestrøm, er ressurskrevende. Kunnskap om hvordan de ulike strømmeplattformene fungerer/ikke fungerer er en klar forutsetning for å gjennomføre og for å forstå hvilke muligheter og begrensninger som finnes. I tillegg er ressurser på arena, nettkapasitet, strømmekompetanse, lyd, lys, kamera, regi, dramaturgi o.l. viktig.

Det ble tidlig klart at Teams eller Zoom ikke var tilfredsstillende å bruke som strømmeplattform, så selve strømmingen skjedde via YouTube eller Vimeo. Vi erfarte videre at hvilken plattform du velger har også stor konsekvens for hvilke muligheter man har i bruken av interaktive verktøy.

Vi opprettet og utformet en landingsside per digitale produksjon på DKS Viken sine nettsider, slik at alle konserter ble strømmet fra samme lenke. Lenken til denne siden ble lagt i nyhetsbrevet vi nøye utformet og sendte til skolene ca. 1-2 uker før konsert. På nettsiden la vi inn en aktiv strømmelenke sammen med relevant informasjon om produksjonen og avviklingen. Konsertene ble strømmet i klasserommene, både av smittevernhensyn og fordi alle klasserom har avviklingsmuligheter.

– Vi opprettet og utformet en landingsside per digitale produksjon på DKS Viken sine nettsider, slik at alle konserter ble strømmet fra samme lenke.

Tilpassing til digitalt format = nyproduksjonsprosess

Som nevnt, ble det tydelig for oss at produksjonene måtte omproduseres. I mange tilfeller betydde det at vi måtte starte helt på nytt med materialet, slik vi normalt gjør i en nyproduksjon. I flere av produksjonene kombinerte vi både opptak og live-elementer, som så ble sydd sammen til en form for dynamisk modell i kontrast til et rent opptak som var mer statisk.

Det var viktig å bruke mye tid på digitale produksjonsmøter med utøverne. De fleste hadde ingen kunnskap om, eller erfaring med å formidle på digitale flater. Vi viste eksempler på ulike muligheter og modeller vi kunne bruke, og gjorde et dypdykk inn i materialet sammen med utøverne.

Dette betydde tilpassing av repertoar, manus, dramaturgi og i stor grad «økonomisering» av materialet. I de fleste strømmeformatene vi valgte er man avhengig av å følge strenge tidskoder for gjennomføring. Den dynamiske modellen besto av bl.a. grafisk materiale, animasjon, nye video-opptak, direktesendt konsert, formidling og live interaktivitet.

Bakom-bilder fra strømmekonserter med Ritam Foto: Nina Dahl

Interaktivitet

Den interaktive biten var viktig å løse. Hvordan kunne elevene føle seg sett? Til ungdomstrinnet og oppover brukte vi Kahoot med spørsmål tilknyttet produksjonene. Det ga direkte interaktivitet, og effekten var slående; elevene så sitt navn på skjermen i strømmen og kjente at «dette skjer her og nå og for oss». Effekten av dette var en bevissthet om sanntidskommunikasjon, og vi opplevde at flere hundre elever deltok på hver Kahoot!

Parallelt med at konserten ble strømmet på YouTube/Vimeo, ble Teams brukt som kommunikasjonskanal for de yngre elevene. Teams er et verktøy de kjenner og er fortrolige med noe som er en fordel. Det var ofte stor begeistring og engasjement i chatten i og med at musikerne kunne se elevene og vise versa underveis i konserten.

Den interaktive biten var viktig å løse. Hvordan kunne elevene føle seg sett?

Det var viktig å vite hvor stor forsinkelsen fra avsender til mottaker av strømmen var, siden det er avhengig av internettkapasitet og valg av plattform. Det kunne innebære fra tre sekunder opptil tre minutters forsinkelse. Dette var en stor utfordring, så utøverne måtte øve i forkant på å håndtere forsinkelsen.

Derfor var det også viktig med live gjennomkjøring av strømmekonserten, særlig med tanke på at dette var helt nytt både innholdsmessig og formmessig. Alt måtte gjennomføres på tidskoder og «cues».

Som produsenter med det overordna ansvaret for den kunstneriske prosessen og resultatet, er vedkommende prosjektleder og den som trykker på alle knapper.

I tillegg til innholdsproduksjon i samarbeid med utøver, innebar det også ombudsjettering innenfor rammene, sondering, koordinering- og kontraktering av eksterne arenaer og fagfolk, kartlegging og bestilling av teknikk og avviklingsverktøy og tett kommunikasjon med alle involverte.

Eksempel på kjøreplan

Det viktigste verktøyet som produsentene lagde var en detaljert kjøreplan for live-strømmen som bestod av tidskoder og ques for alt innhold av grafisk materiale, videoer, live musikk, manus m.m.

Pdf av eksempel på kjøreplan: The Alehouse Session

Rammeverk

Vi jobbet tett med en grafisk designer som laget materiell til produksjonene. Underveis fikk vi kjennskap til mulige grafiske løsninger og formater som gav oss et rammeverk. Noen produksjoner trengte bare noe enkelt som en plakat med loger, andre trengte mer avanserte løsninger som involverte bevegelig grafikk.

Det grafiske ga en viktig ramme for å utfylle, skape forventninger og få frem essensen i den dynamiske modellen.

Designerens gode innsikt og forståelse for det musikalske og formmessige i produksjonene, gjorde at vi samarbeidet godt om utformingen av det grafiske som en del av et helhetlig, kunstnerisk uttrykk.

– Underveis fikk vi kjennskap til mulige grafiske løsninger og formater som gav oss et rammeverk.

Bratt læringskurve

Hele året bar preg av uforutsigbarhet, noe som påvirket tidsrammene og alle sider av de digitale produksjonsprosessene. Vi hadde også mye ansvar på felt vi hadde begrenset erfaring med fra før. Læringskurven var bratt, og det var svært ressurskrevende å jobbe fram innholdet med kunstnerne, produsere det og følge opp skolene.

Samtidig var året lærerikt både for oss og for musikerne. Musikerne opplevde at en ny dør åpnet seg fordi de fikk en ny plattform å formidle på, og det var stor spilleglede. Vi klarte å være til stede i skolen og opprettholdt større deler av de planlagte konsertene i DKS Viken.

Vi fulgte strømmekonsertene tett for å se hvordan alt fungerte både teknisk og innholdsmessig, og vi justerte underveis i dialog med utøvere, teknikere og strømmeansvarlige.

Det lå med andre ord mye arbeid og ressurser bak hver eneste strømmekonsert, og vi følte at mye stod på spill. Det skulle lite til før alt falt i fisk – som at en lenke ikke fungerte. Derfor var det viktig med ekstra tett kommunikasjon med skolene.

Vi har gledet oss til å jobbe med live-produksjoner igjen, og til å høre musikk i det klingende rommet. Samtidig ser vi at musikk kan opptre i andre former og kontekster enn i et rent konsertformat i en gymsal. Vi har helt klart fått en større bevissthet på det digitale som verktøy og scene i DKS-sammenheng. Muligheter og problemstillinger har blitt løftet, men er ikke ferdig drøftet. Vi må jobbe videre med å undersøke hvor mulighetene ligger, fremfor det som begrenser.

Tips

 • Prosjektledelse.
  Det er helt nødvendig at produsenten er en tydelig prosjektleder som oppdragsgiver og ansvarlig for den kunstneriske prosessen og sluttproduktet.
 • Det har stor verdi å jobbe i team. 
  Vi var heldige som alltid var flere produsenter som jobbet sammen.
 • Gjør deg kjent med de tekniske forutsetningene.
  Det er viktig å kartlegge mulighetene og begrensningene i de digitale plattformene og verktøyene. Vi opprettet og utformet en landingsside per digitale produksjon på DKS Viken sine nettsider, slik at alle konserter ble strømmet fra samme lenke.
 • Bruk tid på pre-produksjonsmøter med utøvere.
  Digital formidling er nytt for mange. Det er viktig å bygge tillit. Det er viktig å kjenne repertoaret og innhold i produksjonen godt, for å kunne se mulighetene i stoffet sammen med utøver.
 • Elevers konsentrasjon kan være dårligere når noe formidles digitalt.
  Vurder form, lengde og strekk på dramaturgi og musikk.
 • Hyr inn fagfolk ved behov.
  Valg av arena, teknisk kompetanse som lyd, lys, kamera og strømmeansvarlig.
 • Lag tilhørende grafisk materiale.
  Vi samarbeidet med en grafisk designer. Det grafiske materialet ble et godt rammeverk og verktøy for formidlingen av innholdet i produksjonene.
 • Detaljert kjøreplan.
  Et helt nødvendig verktøy både for fremdriften underveis i prosjektet, og for gjennomføring av livestrømmene.
 • Se etter muligheter for interaktivitet. Kahoot kan være et godt supplement.
  Knytt spørsmålene til innholdet – det samler tråder og gjør det relevant og morsomt. Vær obs på og kartlegg forsinkelse mellom avsender og mottaker av strømmen
 • Teams er et godt alternativ til interaktivitet.
  Både i form av at man kan se hverandre og samtidig kommunisere direkte i chatten. Lærer og elever er fortrolige med plattformen.
 • Lag enkle og supertydelige nyhetsbrev til skolene
  – hvor det er idiotsikkert å skjønne hvor man skal klikke for å få opp lenke til Teams/strømmen
 • Følg den oppsatte turnéplanen.
  Det gjør alt mer forpliktende, dessuten har skolene allerede planlagt ut ifra den. Det er essensielt for suksess.
 • Ta en telefon i forkant av hver strømmekonsert.
  Sørg for at kulturkontakten har all informasjon som skal til for at det når elevene i klasserommet.

Eksempler på musikkproduksjoner i DKS Viken

Totalt produserte og formidlet vi 15 digitale produksjoner på musikkfeltet i DKS Viken 2020-2021. Våren 2020 produserte vi fem produksjoner som i all hovedsak ble filmet og sendt ut som opptak til skolene som skulle hatt det fysiske besøket:

 • Awesomnia - 8.-10 trinn. Livestrømmet fra Kulturhuset i Oslo.
 • Spor av dråper og røde nebb - Konserten ble filmet og opptaket ble sendt til skolene.
 • Anima - En kort videohilsen på ca 10 minutter hvor utøver spiller og prater. Opptaket ble sendt til skolene. For 1-7. trinn. Opptaket ble filmet hjemme hos utøver av utøver selv.
 • Feledragen (versjon 1) - Konserten ble filmet og sendt ut som opptak til skolene.
 • Du og jeg og vi,2,3,4 (versjon 1) Konserten ble filmet og sendt som opptak til skolene.

Høsten og våren 2021 gikk vi bort fra rene opptak, og strømmet konserter live med ulike interaktive elementer:

Rasmus og verdens beste band - for 1.-7. trinn. Konsertene ble strømmet live fra Trykkeriet Scene Trondheim med innslag av videoer som berøre teksten og tema i konserten.

Sousou og Maher – For 8.-10. trinn. Konsertene ble strømmet live hjemme fra utøver, og var en kombinasjon av opptak og livestrøm. Kahoot og chat ble brukt som interaktivt element.

Drumdrum - For 1.-7. trinn. Konserten ble strømmet fra utøvers hjem i Danmark, og elevene møtte utøverne i chat med mulighet for dialog og tilbakemeldinger.

Ritam - For 8.-10. trinn. Konserten ble dobbeltstrømmet live fra Oslo og Paris i kombinasjon av nye videoopptak og livestrøm. Elevene møtte utøverne via LiveKahoot i konserten.  https://vimeo.com/615952004 

Astro Buddha Agogo - For 1-7. trinn. Konserten ble strømmet live fra utøvers hjemmestudio i Danmark. Teams ble i tillegg brukt som interaktivt verktøy, og utøvere og elever kunne se og kommunisere med hverandre.

Duo og jeg og vi,2,3,4 (versjon 2) - For 1.-7. trinn. Konserten ble livestrømmet hjemme fra leiligheten til Ellen og Julie. Teams ble i tillegg brukt som interaktivt verktøy, og utøvere og elever kunne se og kommunisere med hverandre.

Feledragen versjon 2 - For 1.-7. trinn. Opptak av konserten ble formidlet med live intro og ettersnakk med utøver på Teams.

Høgg ned treet! Ikke høgg ned treet!  For 1.-7. trinn. Konserten ble livestrømmet fra Rådhusteatetert i Ski som ren livestrøm.

The Alehouse Sessions - For 8.-10. trinn. Konserten ble livestrømmet fra Studio Epidemin i Gøteborg i kombinasjon av nye videoopptak og livestrøm. Elevene møtte utøverne via LiveKahoot i konserten.  The Alehouse Sessions - Trailer 2021

Johanna Juhola – For 8.-10. trinn. Strømmekonsert i kombinasjon av eksisterende videooptak og livestrøm.  Elevene møtte utøverne via LiveKahoot i konserten. Konserten ble livestrømmet fra et konserthus utenfor Helsinki.