Elever med VR-briller

Innovasjonsmidler til kunstlab, digitalt kulturhus og satsing på digital bærekraft

Møre og Romsdal/Kristiansund, DKS Agder/Cultiva og Gaia Vesterålen/Nordland får midler for å utvikle nyskapende kunst- og kulturopplevelser for barn og unge. Samtidig etableres ressurssentrene som et nasjonalt nettverk.

Illustrasjonsbilde fra DKS-produksjonen "Så hyggelig".

I statsbudsjettet for 2022 er det satt av midler til «digitale satsinger på barne- og ungdomskulturfeltet for å bidra til løsninger for formidling, samspill, undervisning og samskaping».  

Anette Trettebergstuen - portrett
Anette Trettebergstuen. Foto: Ilja C. Hendel/Kulturdepartementet

– Alle barn og unge skal få oppleve kunst og kultur som utfordrer og engasjerer. For å lykkes med det, er vi avhengig av at tilbudet utvikles i samspill med barn og unge. Jeg er glad for at utviklingsmidlene regjeringa har satt av nå finner vei til tre spennende prosjekter, som på ulike måter bidrar til å utvikle kunst- og kulturtilbudet til fremtidens kulturbrukere, sier kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen.

Jeg er glad for at utviklingsmidlene regjeringa har satt av nå finner vei til tre spennende prosjekter.

Anette Trettebergstuen

Kulturtanken forvalter midlene og det bevilges nå totalt 3,1 millioner kroner. De statlige midlene matches med betydelige økonomiske bidrag fra de lokale og regionale samarbeidspartnerne, slik at totale rammer for disse tre samarbeidsprosjektene er på om lag 9 millioner kroner.  

Øystein Strand - portrett
Øystein Strand, direktør i Kulturtanken.

Jeg er glad for at vi nå etablerer langsiktige samarbeid med lokale og regionale aktører både i Agder, Møre og Romsdal og Nordland, og at avtalene som er inngått gjør at de statlige midlene tredobles! Det gir gode rammer for våre felles ambisjoner om å utvikle nye digitale formidlingsformer og kunstopplevelser som engasjerer nye generasjoner barn og unge, sier direktør i Kulturtanken Øystein Strand.

Samarbeid og samskaping på tvers av forvaltningsnivåer og private og offentlige aktører gir betydelig merverdi og kraft. Det legges også opp til erfaringsdeling og samordning mellom de ulike samarbeidsprosjektene.

Samarbeidspartnerne inkluderer Kulturtanken, Agder fylkeskommune og stiftelsen Cultiva, Møre og Romsdal fylkeskommune og Kristiansund kommune, og Nordland fylkeskommune og Gaia Vesterålen/Museum Nord.

I 2022 blir det tildelt midler til tre langsiktige samarbeidsprosjekter:

1. Etablering av kunstlab i Kristiansund

Kulturtanken, Møre og Romsdal fylkeskommune og Kristiansund kommune går sammen om etablering av en ny kunstlab for interaktiv, digital kunst- og kulturproduksjon rettet mot barn og unge. Kunstlaben skal i hovedsak fungere som en DKS-Lab, men også som variert opplæringsarena for elever i skole og kulturskole.

Den opprettes lokalt i Kristiansund og har som ambisjon å være en nasjonal ressurs for utvikling av og samarbeid om innovative, digitale løsninger også i andre regioner. Kunstlaben skal ha nasjonalt nedslagsfelt for kunstnere og aktører som ønsker å produsere for Den kulturelle skolesekken.

I drift vil kunstlaben fungere som et kompetansesenter for kunstnere og kulturaktører som vil utforske ny teknologi i utviklingen av nytt innhold for kunst og kultur til barn og unge.

Utviklingssamarbeidet skal bidra til nye løsninger for formidling, samspill, undervisning og samskaping, og til å styrke DKS-tilbudet og kunstnerisk utvikling for, av og med barn og unge. I tillegg skal det stimulere til nye utdanningstilbud innen fagskoler og høyere utdanning.

Heidi Iren Wedlog Olsen - portrett
Kulturdirektør Heidi Iren Wedlog Olsen. Foto: Terje Aamodt

Vi er stolte over å ha lyktes med et samarbeid der vi skal utvikle felles infrastruktur for lokaler og arenaer som samlet sett vil stimulere til økt kunstnerisk utvikling i Den kulturelle skolesekken, sier kulturdirektør i Møre og Romsdal fylkeskommune, Heidi Iren Wedlog Olsen.

Hun peker videre på at slike tverrfaglige samarbeid er viktige for fylkeskommunens rolle som regional samfunnsutvikler.

– Gjennom å sette felles mål og retning, og å mobilisere ulike aktører, skal vi utvikle et tilbud som også har nasjonal verdi og nedslagsfelt, legger hun til.

Kulturleder Kristiansund kommune, Toril Skram, understreker at samarbeidet betyr en velkommen styrking av tverrfaglige miljø mellom oppvekst- og kultursektor. 

- Jeg er svært fornøyd med at vi har fått til et prosjekt der vi skal utvikle og tilby flere kunstopplevelser og varierte opplæringsarena innen teknologi og kunstfag til elever i Kristiansund, sier hun.

Kunstlaben i Kristiansund tildeles 1,5 millioner kroner.

2. Satsing på digital bærekraft i Nordland

Forsknings- og innovasjonssatsingen Gaia Vesterålen har over flere år satset på utvikling av formidlingsopplegg gjennom DKS, og en videreføring av dette arbeidet er en sentral del av strategi for realisering av både innovasjonssenteret Gaia Vesterålen og Museum Nords containerbaserte formidlingsopplegg.

Kulturtanken, Nordland fylkeskommune og Gaia Vesterålen/Museum Nord går sammen om utvikling av digitale innovasjonsprosjekt i et bærekraftperspektiv. Målet er å utvikle nyskapende og digitale kunst- og kulturtilbud til barn og unge, fra barnehagealder og ut tenårene.

Geir-Are Johansen - portrett
Geir-Are Johansen, adm. direktør i Museum Nord.

Denne tildelingen fra Kulturtanken betyr svært mye for oss. Den er helt sentral og gjør at vi nå for alvor kan starte det viktige arbeidet med å utvikle unike, digitale formidlingsløsninger for barn og unge. Ved kompetansesenteret som vi nå vil etablere, blir det fokus på samproduksjon med barn og unge. Unge i utenforskap vil også spille en sentral rolle i utviklingen av de nye formidlingsløsningene, som for eksempel et bærekraftsspill, sier Geir-Are Johansen, administrerende direktør i Museum Nord.

Partene går sammen om utvikling av et innovasjons- og kompetansesenter for digitale formidlingsløsninger for barn og unge. Fokuset vil ligge på bærekraftsmålene, inkludert utdanning, miljø og klima.

Innovasjonssenteret opprettes lokalt i Vesterålen. For å sikre kvaliteten i utviklingsarbeidet og kompetanseutviklingen regionalt, oppretter Gaia Vesterålen kontakt med Nordnorsk kunstnersenter i Vågan med tanke på å inkludere kunstnersenterets kunstfaglige og formidlingsmessige kompetanse.

Satsingen på digital bærekraft tildeles 800 000 kroner.

3. Digitalt kulturhus i Kristiansand

Agder fylkeskommune, stiftelsen Cultiva og Kulturtanken inngår samarbeid om å utvikle digitale kunst- og kulturproduksjoner rettet mot barn og unge. Målet er å utvikle nyskapende, digitale kunst- og kulturtilbud.

Prosjektene utvikles i samarbeid mellom Agder DKS, Kulturtanken og Cultivas nye digitale kulturhus i Kristiansand. Det digitale kulturhuset er under etablering og inneholder både plattformutvikling og et fysisk innovasjonshus for digital kunst og kultur. 

Huset skal fungere som et kompetansesenter for kunstnere og kulturaktører som vil utforske ny teknologi i utviklingen av nytt innhold for kunst og kultur til barn og unge. Plattformen skal muliggjøre digital transformasjon som ivaretar kunst- og kulturfeltet.

Kirsti Mathiesen Hjemdahl - portrett
Kirsti Mathiesen Hjemdahl, Cultiva. Foto: Victoria Nevland

Cultiva har en strategisk ambisjon om å bidra til digitalisering av kunst- og kulturfeltet, inspirere til bærekraft og styrke inntektsmodellene for prosjektene vi støtter. Vi er veldig glade for samarbeidet med Kulturtanken og Agder fylkeskommune, både fordi det retter seg mot barn og unge – og fordi det tilrettelegger for spennende koplinger mellom ulike aktører lokalt, regionalt og nasjonalt, sier Kirsti Mathiesen Hjemdahl, daglig leder i Cultiva. 

Anne Tone Hageland - portrett
Anne Tone Hageland, Agder fylkeskommune.

For Agder fylkeskommune er satsingen på digital kunst og kultur innen barne- og ungdomsfeltet strategisk prioritert. Fra å ha flere sporadiske erfaringer med nye produksjons- og formidlingsformer i pandemiperioden, ser vi nå fram til muligheter for utvikling av et mangfold av digitale innovasjonsprosjekt og etter hvert også mer kunnskap og dokumentasjon, sier Anne Tone Hageland, avdelingsleder for kultur, idrett og frivillighet i Agder fylkeskommune.     

Prosjektet har sitt praktiske virke i Agder og den sørlige regionen, samtidig som det utvikler kompetanse og ressurser gjennom kontakt og tverrfaglig samarbeid med de andre digitale innovasjonssatsingene, som Gaia Vesterålen og kunstlaben i Kristiansund.

Digital innovasjonslab i det digitale kulturhuset i Kristiansand tildeles 800 000 kroner.

Relaterte saker

Nærbilde av en gjeng tenåringer.

13 kommuner mottar til sammen fire millioner kroner

Pilotprosjekter skal bidra til integrering av barne- og ungdomskultur i kommunal planlegging.

Gruppebilde med representanter fra Kulturhjerte.

Statsbudsjettet 2023: Foreslår ytterlegare styrking av inkludering i kulturliv

Både DKS og tilskotsordninga «Inkludering i kulturliv» får positive signal i forslaget til statsbudsjett. Løyvingar til dei mellombelse tiltaka frå barne- og ungdomskulturmeldinga blir likevel ikkje vidareført.