gutt som rekker opp hånden i ett klasserom

Hva mener elever om DKS?

Nytt elevtilbakemeldingsverktøy for DKS.

Ved skolestart blir et nytt verktøy for elever tilgjengelig for alle landets skoler. Elevenes tilbakemeldinger vil gi verdifull innsikt om elevenes opplevelse og vurderinger av kunstmøtene de har vært med på.

Skjermbilde fra tilbakemeldingsverktøyet
Skjermbilde fra prototypen til elevtilbakemeldingsverktøyet.

Refleksjon og mening

Verktøyet er et digitalt og interaktivt spørreskjema der elevene får si sin mening om opplevelsen. Elever har i to år kunnet gi digitale på DKS gjennom spørreundersøkelsen Undre, men nå får tilbakemeldingene en sterkere forankring i læreplanen, og elevene må i større grad reflektere, begrunne og ta aktivt stilling til kunst- og kulturopplevelser. 

– Elevperspektivet er svært viktig i programmering og utvikling av DKS-tilbudet, men for å få gode data er vi avhengig av at lærere velger å ta det i bruk med sine elever, sier prosjektleder for elevtilbakmeldingsverktøyet i Kulturtanken, Charlotte Blanche Myrvold.

Portrett av Charlotte Blanche Myrvold

Derfor er verktøyet utviklet i samarbeid med professor Palmyre Pierroux ved Universitetet i Oslo som sikrer den pedagogiske kompetansen i prosjektet og relevans i forhold til læreplan. Verktøyet er designet for både å gi viktig innsikt tilbake til DKS-portalen og legge noe igjen i klasserommet med relevans i forhold til skolens oppdrag, forteller Myrvold.

Grundig testet

Verktøyet er grundig testet med elever, og er et tilpasset henholdsvis mellom- og ungdomstrinnet. I prosessen har både lærere og DKS-produsenter bidratt med innspill. Et viktig innspill har gått på tidsbruk. Det tar 10 minutter for en klasse å svare på spørsmålene. Verktøyet i hensyntar også elevenes GDPR-rettigheter og har derfor ingen frifelt.

Det er noen iboende dilemmaer i å be elever om å vurdere en kunstopplevelse uten at de kan bruke egne ord, men må krysse av på svaralternativer. Derfor er siste oppgave i verktøyet en åpen oppgave der de med egne ord kan fortelle om sine vurderinger og begrunne dem, sier Myrvold.

Det er ingen enkel sak å skru sammen elevtilbakemeldinger som skal gi nytteverdi både for elever, lærere og DKS, men en grundig prosess med de ulike brukergruppene og en forankring i forskning gir meg troen på at dette blir nyttig som etterarbeid, og styrker elevmedvirkning i DKS sier seniorrådgiver Jørund Høie Skaug, som også har arbeidet med utviklingen av det nye verktøyet

Distribueres gjennom DKS-portalen

Verktøyet er utviklet for å snakke godt sammen med DKS-portalen, fagsystemet som alle kulturkontakter i Norge benytter for å planlegge DKS-besøk på sin skole.

Skjemaet kommer med en unik kode per skole og vil være tilgjengelig for kulturkontakten i DKS-portalen fra den dagen DKS-tilbudet publiseres til skolen. Kulturkontakten ved skolen vil også motta undersøkelsen noen dager før arrangementet finner sted. Alt dette går helt automatisk, forteller Anders Tollefsen, som er brukeransvarlig for DKS-portalen.

Anders Tollefsen - portrett

Kulturkontaktene og lærerne er helt sentrale for at tilbakemeldingsskjemaet skal nå frem til elevene. Vi er derfor avhengig av en god distribusjon av skjemaet via DKS-portalen for at det skal tas i bruk. Nyttige erfaringer fra skoler og kommuner gjennom ressursgrupper og innspill har vært, og er, til god hjelp for oss når vi jobber med distribusjon.

Vi er glade for at vi nå kan tilby bedre delemuligheter fra kulturkontakt til lærerne slik at skjemaet kan åpnes i klasserommet og elevene kan svare individuelt på egen PC eller nettbrett.

Tilbakemeldingene kan gis umiddelbart etter DKS-besøket, men det er også mulig å gi tilbakemelding på et senere tidspunkt.

Meld deg på vårt nyhetsbrev og få nyheter fra Kulturtanken rett i innboksen!

Erstatter "Undre"

Det nye tilbakemeldingsverktøyet vil erstatte Undre, som frem til nå har vært en av måtene DKS-administrasjonene har fått tilbakemeldinger fra elevene.

Guri Krog Dodig, som er produsent og turnelegger i DKS Trondheim, tror det nye verktøyet kan gi merverdi.

Tilbakemeldingsskjema UNDRE, som til nå har blitt sendt ut til skolene for å innhente tilbakemelding fra elevene etter DKS besøk, er mye brukt i skolene i Trondheim. DKS Trondheim bruker i stor grad disse tilbakemeldingene for å få et helhetlig inntrykk på hvordan den enkelte produksjon fungerer for elevene og skolene, forteller hun.

Vi håper at det nye tilbakemeldingsverktøyet kan gi oss litt mer nyanserte tilbakemeldinger fra elevene enn det UNDRE har gitt oss. Vi håper at det nye tilbakemeldingsverktøyet vil bli mye brukt i skolene, slik at vi fortsatt kan innhente relevant informasjon fra skolene og elevene. I beste fall vil informasjonen være med på å bidra til mer kunnskap om produksjonene i DKS, som igjen kan være en del av grunnlaget i programmeringsprosessen. 

Tilbakemeldinger med mening

Anne-Grethe Indrebø er kulturkontakt på Brundalen skole i Trondheim. Hun hilser også tilbakemeldingsverktøyet velkommen: 

- Dette nye verktøyet vil nok gi verdifull innsikt i elevenes opplevelser og tanker. Det kan hjelpe til med å forbedre DKS-tilbudet, men vil også gi elevene en stemme i deres egen kunst- og kulturopplevelse, sier Johansen.

Skjermbilde fra elevtilbakmeldingsverktøyet

Hun utdyper videre: 

- Som kulturkontakt er den største utfordringen å skape et for- og etterarbeid rundt DKS-besøkene. Det skal være mer enn bare en enkeltstående hendelse. Vi ønsker at det skal inn i planene fra dag én.  

Tidligere var det ikke så mye fokus på for- og etterarbeid, men nå har dette endret seg. Men det er krevende å få lærerne til å prioritere dette. Det nye verktøyet kan bidra positivt til dette, avslutter hun.

Fakta om elevtilbakemeldingsverktøyet

Utviklet av Kulturtanken i samarbeid med Institutt for pedagogikk ved Universitetet i Oslo.

Vil være tilgjengelig for elever på mellomtrinn og ungdomstrinn fra august 2024 og blir knyttet til alle DKS-produksjoner til denne målgruppen.

Er et hjelpemiddel for lærere til å knytte DKS-opplevelsene til overordnede mål i læreplanen.

Prosjektet er gjennomført med støtte fra Regionale forskningsfond Oslo.

Les mer

Elever rekker opp hånden under en DKS-forestilling

Nytt tilbakemeldingsverktøy i Den kulturelle skolesekken

Nyskapende prosjekt skal bruke elevers tilbakemeldinger på DKS-tilbudet for å videreutvikle ordningen.