Rapport: Et skoleløft for filmen

Rapport: Et skoleløft for filmen

Hvordan kan et «skoleløft for film» organiseres og finansieres?

Rapporten «Et skoleløft for filmen – hva, hvorfor og hvordan?» er utarbeidet av Meyer Film & Media på oppdrag fra Stiftelsen Festivalkontoret. Den ble presentert på Vega Scene i januar 2020.

Sammendrag

Er det mulig eller ønskelig å innrette et større skoleløft for film på kino i Oslo? Hvem er i så fall best egnet til å gjennomføre dette, og hvordan kan et slikt «skoleløft for film» organiseres og finansieres?

Hvilke innretninger finnes nasjonalt for å sikre en helhetlig filmformidling til barn og unge i skoletiden? Hva er egentlig Kulturtanken - Den kulturelle skolesekken Norge sin rolle, og bør Den kulturelle skolesekken (DKS) lokalt i høyere grad sikre at alle barn og unge tilbys gode filmkulturelle opplevelser i skoletiden?

Kulturtanken skal ifølge sitt mandat ikke lenger gi føringer om innholdet i Den kulturelle skolesekken, men forvalte spillemidlene og sikre at de blir overført til fylkeskommuner og kommuner (tilskuddsmottakere). Sammen med DKS-partnere i fylkeskommuner og kommuner skal Kulturtanken «bidra til å utvikle en felles forståelse mellom kunst-, kultur- og skolesektor og ha et framtidsperspektiv for DKS-ordningen» (Kulturtankens årsrapport 2018). Det er opp til det enkelte fylke eller kommune å velge hvilke kunst- og kulturprogram som tilbys skolene i egen region. Hva som velges av programinnhold og hvordan DKS administreres lokalt varierer sterkt mellom de ulike fylkeskommunene og kommunene. Hvem sikrer da at alle barn og unge, uavhengig av bakgrunn, ser og lærer mer om vår tids viktigste kulturuttrykk, filmen?

Disse og omkringliggende problemstillinger belyses og drøftes i denne rapporten.