Illustrasjonsbilde med rapportforside

Rapport: Et skoleløft for filmen

Korleis kan eit «skuleløft for film» bli organisert og finansiert?

Rapporten «Et skoleløft for filmen – hva, hvorfor og hvordan?» er utarbeidd av Meyer Film & Media på oppdrag frå Stiftelsen Festivalkontoret. Den vart presentert på Vega Scene i januar 2020.

Samandrag

Er det mogleg eller ønskjeleg å innrette eit større skuleløft for film på kino i Oslo? Kven er i så fall best eigna til å gjennomføre dette, og korleis kan eit slikt «skuleløft for film» blir organisert og blir finansiert?

Kva innretningar finst nasjonalt for å sikre ei heilskapleg filmformidling til barn og unge i skuletida? Kva er eigentleg Kulturtanken – Den kulturelle skulesekken Noreg si rolla, og bør Den kulturelle skulesekken (DKS) lokalt i høgare grad sikre at alle barn og unge blir tilbodne gode filmkulturelle opplevingar i skuletida?

Kulturtanken skal ifølgje mandatet sitt ikkje lenger gi føringar om innhaldet i Den kulturelle skulesekken, men forvalte spelemidlane og sikre at dei blir overførte til fylkeskommunar og kommunar (tilskotsmottakarar). Saman med DKS-partnarar i fylkeskommunar og kommunar skal Kulturtanken «bidra til å utvikle ei felles forståing mellom kunst-, kultur- og skulesektor og ha eit framtidsperspektiv for DKS-ordninga» (Kulturtankens årsrapport 2018). Det er opp til kvart enkelt fylke eller kommune å velje kva kunst- og kulturprogram som blir tilbode skulane i eigen region. Kva som blir valt av programinnhald og korleis DKS blir administrert lokalt varierer sterkt mellom dei ulike fylkeskommunane og kommunane. Kven sikrar då at alle barn og unge, uavhengig av bakgrunn, ser og lærer meir om vår tids viktigaste kulturuttrykk, filmen?

Desse og omkringliggjande problemstillingar blir klargjorde og drøfta i denne rapporten.