“Byplansjefen” en produksjon om arkitektur i Den kulturelle skolesekken. Foto Lars Opstad

“Byplansjefen” en produksjon om arkitektur i Den kulturelle skolesekken. Foto Lars Opstad

 

Prosjekt DKS-skole

Det er nødvendig med god dialog og tett samarbeid mellom skole- og kultursektor. I prosjekt DKS-skole (skoleprosjektet) ser vi nærmere på hvordan vi kan sikre en god forankring av DKS i skolen og et bedre samspill mellom tilbudet i DKS og skolens læreplaner. Prosjektet er organisert i tre delprosjekter; skoleledere, kulturkontakter og elevmedvirkning, alle sentrale aktører for å sikre en bedre integrering av DKS i skolen.

I skoleprosjektet samarbeider vi med aktører i DKS for å se nærmere på muligheter for elevmedvirkning i DKS samt tettere samarbeid og dialog mellom skoleledelse, kulturkontakter og DKS. Vi initierer piloter, inngår samarbeid om utviklingsprosjekter og innhenter og deler kunnskap fra allerede eksisterende satsninger.

I prosjekt elevmedvirkning er det under utarbeidelse piloteringer både på produksjonsutvikling med elever, etablering av ressursgrupper med elever og lærere, samt utvikling av evalueringsformer. I prosjekt kulturkontakter og prosjekt skoleleder er det blant annet under utarbeidelse tiltak som dreier seg om videreutvikling av arenaer og møteplasser for kulturkontakter, lærere og skoleledere, samt piloteringer der skoleledere og lærere er med i utvikling og gjennomføring i samarbeid med kunstnere og DKS.

I brev om spillemidler inviterer vi våre tilskuddsmottakere til å sende inn forslag til prosjekter som tar sikte på å sikre en bedre forankring av DKS i skolen, med fokus på skoleledere, kulturkontakter og/eller elevmedvirkning. Om du har spørsmål, ta kontakt med lwo@kulturtanken.no

Innsendte forslag blir vurdert ut fra:

  • Konkret forslag til pilot/tiltak som tar sikte på forankring av DKS i skolen, i henhold til målene i Prosjekt DKS-skole

  • Forankring hos tilskuddsmottaker

  • Framdriftsplan og budsjett

  • Kunnskapsutvikling på feltet som kan ha verdi for hele DKS-ordningen

Utvalgte prosjektidéer utvikles, testes og evalueres slik at erfaringene og kunnskapsutviklingen kommer feltet til gode. Her kan Kulturtanken bidra med:

  • Pilotering av ideer som tar sikte på integrering og forankring av DKS i skolen

  • Medfinansiering og faglig støtte til prosjekter som vedrører samarbeid mellom DKS og skole

  • Kunnskapsinnhenting og -deling fra forsøk med implementering av DKS i skolen

I prosjektet har vi dialog og samarbeid med: Akershus fylkeskommune, Asker kommune, Bergen kommune, Bærum kommune, Finnmark fylkeskommune, Hordaland fylkeskommune, Lørenskog kommune, Møre og Romsdal fylkeskommune, Nordland fylkeskommune, Oslo fylkeskommune, Oppland fylkeskommune, Rogaland fylkeskommune, Sogn & Fjordane fylkeskommune, Telemark fylkeskommune, Troms fylkeskommune, Tromsø kommune, Trondheim kommune, Vestfold fylkeskommune og Østfold fylkeskommune.

Les mer om hva som skjer i skoleprosjektet på vår prosjektblogg DKS-skole