Et filmløft for barn og unge?

Et filmløft for barn og unge?

Norsk filminstitutt, Den norske filmfestivalen og Kulturtanken inviterer til seminar for filmfeltet under festivalen i Haugesund.

Hvordan sikre god oppfølging av stortingsmeldingen på lokalt, regionalt og nasjonalt nivå?

Målet for stortingsmeldingen for barn og unge (Meld.st.18 (2020-2021) «Oppleve, skape, dele») er at alle norske barn og unge, uavhengig av bosted, økonomi, funksjonsevne og sosial og etnisk bakgrunn, skal ha tilgang til et bredt og mangfoldig kulturliv og få mulighet til selv å delta, skape, lære og mestre. For filmfeltet er dette ansvaret delt mellom statlige institusjoner som Kulturtanken og Norsk filminstitutt og Kulturrådet, fylker med blant annet ansvar for ansvar for DKS-ordningen, regionale filmsentre og andre offentlige og private tilskuddsmottakere, som filmfestivaler, kinoer og cinematek.

Norsk filminstitutt har utviklet ny talentstrategi og øremerket midler til utlysning av medvirkningstiltak for barn og unge knyttet til produksjons- og formidlingsopplegg.
Formålet er rekruttering fra hele befolkningen og å gi en bredere inngang for å kunne skape film og spill. For å sikre gode prosjekter til ordningen og sørge for at ordningen treffer målgruppen godt, inviteres det til innspill. Målet er å utvikle en tilskuddsordning for medvirkningstiltak som arrangerer kan søke på, med frist i november i år.

Seminaret vil diskutere hvordan vi kan sørge for at målene i stortingsmeldingen blir fulgt opp på de ulike forvaltningsnivåene, hvordan sikre mangfold og medvirkning fra barn og unge selv.

Program

10.00 – 10.20

Velkommen, og presentasjoner ved Øystein Strand direktør i Kulturtanken og Julie Ova avdelingsdirektør i Norsk filminstitutt.

10.20– 11.00 

Hvordan skape bedre dialog og samarbeid mellom lokal, regional og nasjonal kultursektor for å styrke tilbudet til barn og unge?
Innledning ved Hege Knarvik Sande, generalsekretær i Norsk kulturforum (NOKU).
Panelsamtale: Med Kristine Elliott, talentrådgiver i Filmkraft Rogaland; Gudrun Karina Arntsen, produsent for film i DKS-Rogaland; Astrid Havn Tranøy, kulturrådgiver i Karmøy kommune og Simon Næsse, kommunaldirektør kultur, idrett og frivillighet i Haugesund kommune.

Moderator: Hege Knarvik Sande

11.00 – 12.00

Norsk filminstitutt inviterer til innspill for å bidra til utviklingen av medvirkningstiltak for barn og unge knyttet til produksjons- og formidlingsopplegg. Formålet er bredere rekruttering og å gi en bredere inngang for å kunne skape film og spill. Tilskuddsordningen vil ha frist medio november i år.

Innspill fra: Ingrid Dokka, Daglig leder Sørnorsk filmsenter; Svein Inge Sæter, Daglig leder Cinemateket Trondheim; Hilde Kjos, Daglig leder, Mediefabrikken; Vegard Krane, Produsent i Tromsø Internasjonale Filmfestival (TIFF).

Moderator: Julie Ova

Seminaret arrangeres av Kulturtanken, Norsk filminstitutt og Den norske filmfestivalen i Haugesund.

Relaterte artikler

Film i DKS: et felt i vekst

Les om årets fagsamtaler for film i DKS og se opptak fra dagen.

Øystein Strand på Kulturtankens årskonferanse 2021

Kunst og kultur for, med og av barn og unge

Den første stortingsmeldinga i historia om barne- og ungdomskultur er lagt fram. Kva betyr det?