«I framtida bor vi under vann», demo av Jennie Bringaker og Erlend Hogstad

«I framtida bor vi under vann», demo av Jennie Bringaker og Erlend Hogstad

 

Formidlingsmodeller og ny teknologi (FoNT)

Ny teknologi kan påvirke formen på kunst- og kulturopplevelser. Digitalisering av kulturelle uttrykk har et demokratiseringspotensiale. Men ny teknologi virker også inn på kunst- og kulturopplevelsen fordi den avstedkommer nye former for deltagelse, og gir andre sosiale situasjoner og sanseinntrykk. I prosjektet Formidlingsmodeller og Ny Teknologi (FoNT) undersøker vi hvordan kunst- og kulturformidlingen kan bruke teknologi til å utvikle nye formidlingsmodeller.

En formidlingsmodell er en spesifikk tilnærming som strukturer møtet mellom betrakteren og et kunst- og kulturuttrykk. Formidlingsmodellen påvirker både hvordan elevene forholder seg til hverandre og til et gitt kunst- og kulturuttrykk. Den setter premisser for hvilke former for deltakelse de inviteres inn til og hvor lang tid opplevelsen tar. Den vil også påvirke hvordan sanseinntrykkene fordeles i en gruppe.

I FoNT-prosjektet samarbeider vi med aktører i DKS for å undersøke hvordan ulike teknologier virker inn på barn og unges møter med kunst og kultur. Vi initierer piloter, inngår samarbeid om utviklingsprosjekter og innhenter kunnskap fra eksisterende satsninger på formidling og teknologi. I 2018 har vi iverksatt forsøk med formidlingsmodeller som benytter teknologiene virtuell virkelighet (VR), utvidet virkelighet (AR), videosamtaler (telepresens) og app’er i kunst- og kulturmøtet.

I brev om spillemidler inviterer vi våre tilskuddsmottakere til å sende inn forslag til prosjekter som prøver ut nye formidlingsformer ved bruk av digitale teknologier. Vi tar også imot innspill til piloter fra andre aktører som ønsker å bidra til utvikling av nye formidlingsmodeller i DKS. Om du har spørsmål ta kontakt med cbm@kulturtanken.no

Innsendte forslag blir vurdert utfra:
· Konsept
· Bruk av teknologi
· Budsjett
· Fremdriftsplan
· Kunnskapsbehovet på formidlingsfeltet

Utvalgte prosjektidéer utvikles, testes og evalueres slik at erfaringene og kunnskapsutviklingen kommer feltet til gode. Her kan Kulturtanken bidra med:

· Pilotering av idéer som synliggjør potensialet i en spesifikk formidlingsmodell
· Medfinansiering og faglig støtte til formidlingsmodeller som bruker digital teknologi i DKS-tilbudet
· Kunnskapsinnhentingen fra forsøk med digitale formidlingsmodeller

I 2018 inngikk vi samarbeid med Teatret Vårt og Møre og Romsdal fylkeskommune, Aust Agder fylkeskommune, Tromsø Museum og Foreningen !Les. Vi har også bidratt med pilotering av prosjektidéer utviklet av kunstner Jennie Bringaker og kunstner Elin Kaaven.

Les om samarbeidsprosjektene her:

Lars er LoL / Hvem er du? . . .

Et DKS-tilbud ledsages som regel av et pedagogisk for- eller etterarbeid, som åpner for refleksjon, gir DKS-opplevelsen en lengre varighet og forankrer den i skolehverdagen. Gjennomføringen av dette arbeidet avhenger likevel av om skolen har tilstrekkelig med tid og kompetanse til rådighet, og kan fort bli nedprioritert. Prosjektet «Lars er LOL/Hvem er du?» undersøker om det å utforme etterarbeidet som et interaktivt spill kan engasjere elevene til deltagelse på egen hånd, uavhengig av skolens og lærerens tidsprioriteringer. Spillet er utviklet i et samarbeid mellom Teatret vårt, Møre og Romsdal fylkeskommune og Kulturtanken og skal følge DKS-forestillingen Lars er LOL på turne. Forestillingen hadde premiere 10. november 2018, og bygger på den prisbelønte barneboken med samme navn av spesialpedagog og skuespiller Iben Akerlie. Spillet «Hvem er du?» iscenesetter en «kunstig intelligens» som har tatt navnet Marius. Spillet har som mål å la elevene selv få egne erfaringer med å ta valg, for slik å skape rom for en dypere refleksjon over tematikken i Lars er LOL. Istedenfor klasseromsdiskusjoner tilbys elevene her et refleksjonsrom i en-til-en-interaksjon med spillets «kunstige intelligens», som i chat med elevene forsøker å lære seg noe om menneskenes følelser, etikk og relasjoner. Vi er nysgjerrige på hvordan etterarbeidet vil virke inn på teateropplevelsen og hvordan elevene deltar i refleksjonsrommet som spillet åpner.

Trylle på Ekte - Langsom kunst i et digitalt format? . . .

DKS Aust Agder har gjort flere forsøk på å forsterke og forankre kunstopplevelsene i skolen gjennom å tilby et formidlingsforløp der elevene møter samme kunstner over en lenger periode. Men en slik formidlingsmodell er ressurskrevende, i tillegg til at den ikke nødvendigvis passer profesjonelle kunstnere med omfattende utstillingsvirksomhet. I prosjektet Trylle på Ekte undersøker DKS Aust Agder, i samarbeid med Kulturtanken, hvordan en formidlingsmodell utviklet av Kids’ Own i Irland fungerer i DKS. Formidlingsmodellen tar i bruk videosamtaler for at en klasse og en kunstner skal kunne interagere over tid, både i korte og lange økter, men uten å forutsette fysisk forflytning. Vi er nysgjerrige på om modellen representerer et bærekraftig alternativ for kunstnere med nasjonale og internasjonale karrierer som vil formidle kunst gjennom DKS-ordningen. Vi er også interessert i hva slags samarbeid som vil oppstå mellom lærer og kunstner og hvordan skoleelever opplever møtet med kunstner via videosamtaler? Våren 2019 skal Hisøy skole og Eydehavn skole være med på Trylle på ekte og følges gjennom semesteret av kunstnerne Erik Pirolt, Bettina Hystad og Simon Lerin.

Lásságámmi - Virtuelle reiser . . .

Langstrakte turnéer og skoleturer med buss er en integrert del av DKS-ordningen. Selv om minnet etter en kunstopplevelse kan bæres av den enkelte hele livet, er selve kunstmøtet er resultat av omfattende logistikk. Lásságámmi er navnet den samiske multikunstneren Nils-Aslak Valkeapää ga kunstnerboligen han fikk i gave fra Storfjord kommune. Stedet og den omliggende naturen var viktig i Valkeapääs kunstnerskap. Stiftelsen Lásságámmi har fått støtte fra Sametinget og har sammen med Tromsø Museum har de tatt initiativ til å utvikle et formidlingsopplegg som benytter 360 film og VR for å gi skoleelever i Troms en opplevelse av Valkeapääs hjem. Hvis ikke skolelever kan komme til Lásságámmi, kanskje Lásságámmi kan komme til skolen? Vi medfinansierer prosjektet og vil undersøke hvordan 360 film og VR-briller kan brukes til å formidle inntrykk av sted og utvide opplevelsen av et kunstnerskap.

Foreningen !Les - skolebygget som arena for en interaktiv podcast . . .

Podcaster og lydbøker er populære litterære formater i stadig vekst. I samarbeid med Foreningen !les utvikler vi en auditiv fortelling som er interaktiv og stedspesifikk. Nesten 130 000 ungdomsskoleelever deltar i den årlige tXt-aksjonen til Foreningen !les og får utdelt en antologi med utdrag av årets bokutgivelser for målgruppen. I denne piloten undersøker vi hvordan teknologi kan brukes til å skape nysgjerrighet og leselyst. Elevene skal ledes gjennom skolebygget og inn i en interaktiv fortelling skrevet av Christian Marstrander og Eivind Rutle og baserer seg på antologiens tekstutdrag. Der ledes de inn i et mysterium som den oppmerksomme lytter vil kunne løse. Vi tester ut en teknisk løsning som baserer seg på app’en Look & listen, og undersøker hvordan en podcast kan gi en stedsspesifikk litterær opplevelse. Vi er nysgjerrige på om lydfortellinger skaper leselyst.